Architektura a stavitelství

UNESCO – historie a organizační struktura UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Světově proslulá zkratka UNESCO je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, z anglického United Nations Organization (UNO). Seznam památek UNESCO na …

UNESCO – mezinárodní organizace Pokračovat ve čtení »

Římsa 1. Vodorovný prvek architektury, jednoduchý nebo profilovaný pás vystupující z líce zdiva, který má členící i konstrukční funkci. Původně římsa tvořila předsazený okap chránící průčelí před zatékáním. Podle polohy a účelu se rozeznává římsa: soklová (podnožní), tj. při spodní části stavby římsa kordónová (pásová), tj. dělící jednotlivá patra zpravidla v úrovni stropní konstrukce římsa …

Římsa soklová, kordónová, parapetní, nadokenní atd. Pokračovat ve čtení »

Tektonika – konstrukce i výzdoba Umělecké ztvárnění nosných a výplňových částí stavby, které je odrazem samotné konstrukce a namnoze odpovídá statickému přenosu vnitřní sil v konstrukci. U lidových staveb není tektonický princip důsledně dodržován a často nad ním zcela převážila ornamentální výzdoba (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/přepracováno). Autor hesla Tektonika z publikace Lidová architektura. …

Tektonika jako odraz konstrukčního řešení nebo jen výzdoba Pokračovat ve čtení »

Podloubí, loubí 1. Místo kryté lehkou konstrukcí a porostlé popínavými rostlinami. Ve venkovském prostředí se vyskytuje především ve vinorodých krajích na jižní Moravě, kde vytváří buď krytý prostor před štítovou nebo okapovou částí domu, před vjezdem do dvora, nebo chráněné místo ve dvoře; 2. Podsíň, lodžie, tj. stavební loubí či podloubí (lit. 016: V. Frolec, …

Loubí jako prostor pod stavební nebo zahradní konstrukcí, též podloubí Pokračovat ve čtení »

Portál je architektonicky nebo plasticky zdůrazněný vchod nebo vjezd (z latiny, porta – brána) V závislosti na použitém stavebním materiálu může nabývat různých tvaroslovných forem, proveden na vchodem nebo vjezdem s rovným nadpražím nebo klenátým pasem. Kamenné portály středověké Z hlediska historického vývoje vesnického stavitelství jsou důležité kamenné portály objevené stavebně historickým průzkumem (SHP) v …

Portál Pokračovat ve čtení »

Stavení Označení jednotlivého sídlištního objektu (domu nebo hospodářské stavby) (lit. 016: V. Frolec, str. 210). Domkářské stavení, obydlí vesnické chudiny Odrážela sociální diferenciaci, k níž dospěla zemědělská vesnice v posledních staletích. Obydlí chalupníků (domkářů) a bezzemků se lišila od usedlostí sedláků a podsedníků především menšími rozměry domů jednodušším půdorysným členěním počtem a charakterem hospodářských budov, …

Stavení, domářské stavební Pokračovat ve čtení »

Výklenek, nika v exteriéru nebo interiéru stavby Ustupující část stěny poloválcového a jiného tvaru, ponechaná v tloušťce zdi nebo vyhloubená ve skalním masívu. Výklenek je častým prvkem štítů i průčelních zdí lidové zděné architektury (zpravidla je v něm umístěna socha světce) a můžeme se s ním setkat také na vnější či vnitřní straně vjezdových bran. …

Výklenek, nika – svislé konstrukce stěn Pokračovat ve čtení »

Nádvoří Architektonicky upravený dvůr. Na vesnici se vyskytuje u některých reprezentačních veřejných budov (lit. 016: V. Frolec, str. 126). Často u letních šlechtických sídel, tj. zámečků. Úprava spočívá nejen ve zpevnění povrchu, vyskytující se rovněž u hospodářských dvorů v různém rozsahu, ale zejména přidání prvků mobiliáře. Významnou úlohu má rovněž vegetace, plnící též estetickou funkci …

Nádvoří u reprezentačních staveb, často veřejných Pokračovat ve čtení »

Stavitelství Stavitelství obecně představuje veškerou stavební činnost, provádění staveb. V užším smyslu soubor všech projevů, které jsou výsledkem stavební činnosti (lit. 016: V. Frolec, str. 211/upravena první věta). Slohové stavitelství, slohová architektura Stavební činnost školených stavitelů. Oceněno mnohem dříve než lidová architektura (doplněno, MaČe) rozšířit a doplnit, církevní stavby, vrchnostenské stavby, město – venkov, Evropa …

Stavitelství slohové a lidové, základní rozdíly Pokračovat ve čtení »

Lidová architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Soubor stavebních projevů nebo jednotlivé stavební objekty, vytvořené lidovými staviteli v duchu představ, názorů, potřeb, požadavků a tradic lidu. Vedle mimoestetických (zvláště účelových) funkcí je u nich zřejmý také estetický záměr. Charakteristickým rysem lidové architektury je použití místního stavebního materiálu a od 18. a 19. století regionální zvláštnosti, spočívající …

Lidové architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Pokračovat ve čtení »