Portál je architektonicky nebo plasticky zdůrazněný vchod nebo vjezd

(z latiny, porta – brána)

V závislosti na použitém stavebním materiálu může nabývat různých tvaroslovných forem, proveden na vchodem nebo vjezdem s rovným nadpražím nebo klenátým pasem.

Kamenné portály středověké

Z hlediska historického vývoje vesnického stavitelství jsou důležité kamenné portály objevené stavebně historickým průzkumem (SHP) v řadě vesnic v Čechách, které svým tvaroslovným charakterem patří vesměs k nejjednodušší, tradičně goticky cítěné pozdně středověké kamenické produkci. Řada těchto dokladů je přímo datována do 16. století. Časté jsou zejména na stavbách sýpek, oproti domům častěji dochovaných ve starší podobě. Pozdně středověkým tvaroslovím se přitom mohou vyznačovat i portály pozdější doby vzniku. V některých případech jsou portály přeneseny z jiných starších staveb.

Sedlové portály z kamene

Ostění obdélníkového vstupu, v horních koutech s charakteristickými konzolovitými výběžky. V kamenickém provedení typický zejména pro středověké období (ale i pro historizující klasicismus v 1. polovině 19. století). Pozdně středověké kamenné sedlové portály jsou (spolu s půlkruhovými, popř. hrotitými) v Čechách jedním z charakteristických znaků nejstarší dochované vrstvy náročněji řešených vesnických staveb. (lit. 016: J. Vařeka, str. 191/rozděleno).

Kamenné portály novověké

Zvláštností několika vesnic v okolí Telče na jihozápadní Moravě jsou kamenné barokní portály s charakteristickým stlačeným obloukem usazeným na kamenném profilovaném ostění. Pocházejí většinou z 2. poloviny 18. století. Bohatou výzdobou se vyznačují (pozdně barokní a klasicistní) pískovcové portály venkovských a maloměstských domů z let 1770 až 1850 ze severních Čech (Culíkové).

Dřevěné portály

Dřevěné portály byly osobitým prvkem roubených domů. Po výtvarné stránce vynikají výzdobou zejména dřevěné portály lidové architektury v karpatské oblasti, zejména pak v případě staveb roubených kostelů. Nejstarší domy s dřevěnými portály spadají svým vznikem do poslední třetiny 18. století (lit. 016: V. Frolec, str. 173).

Sedlové portály ze dřeva

Ve vesnickém prostředí se dřevěný sedlový portál používal plynule až do 19. století. (lit. 016: J. Vařeka, str. 191/rozděleno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru