zemědělské usedlosti

Výměnek je právní norma nebo prostora či samostatné obydlí (chalupa) starého hospodáře Právní norma Instituce (institut) zabezpečující starému hospodáři, který předal správu usedlosti mladšímu nástupci, výživu, bydlení a další potřeby. Existence výměnku byla dána ekonomickou nutností v poměrech naturálního hospodaření. Jeho vznik souvisí se zavedením práva poslední vůle a se zrušením rodinného nedílu v 16. …

Výměnek je právní norma nebo prostora či samostatné obydlí starého hospodáře Pokračovat ve čtení »

Areál zemědělských usedlostí – přízemní chalupy a hospodářské stavby Nejmladší areál Polabského národopisného muzea se nalézá v původních zahradách pod bednárnou a je tvořen zemědělskými usedlostmi z oblasti Polabí. Některé z objektů jsou dosud ve výstavbě. foto: Usedlosti z Polabí Roubené stavby polabských usedlostí krytých pálenou krytinou. Zleva chalupa z Pojed a z Kovanic, dále …

Areál zemědělských usedlostí – skanzen v Přerově nad Labem Pokračovat ve čtení »

Návesní lánové vesnice – typy návesních vesnic a vazba na plužinu Vesnice založené v období vrcholného středověku jsou zpravidla návesního půdorysu. U těchto je zástavba soustředěna kolem volného prostoru – návsi. Náves se často vyznačuje různě pravidelným tvarem a velikostí. mapa: Návesní vesnice nepravidelné Návesní vesnice nepravidelného půdorysu, s volněji rozmístěnými usedlostmi nevytvářejícími návesní fronty.Obec …

Návesní lánové vesnice – lokace a půdorysné typy vesnic, usedlosti a plužina Pokračovat ve čtení »

Sídelní rozvoj vesnic na Poličsku a jižním Litomyšlsku – velikost usedlostí a sociální rozdíly Charakteristika sídel a plužiny je určována nejen historickým založením, ale často i podstatně větší měrou pozdějšími změnami. Na těchto se podílí zejména vlastnické poměry. S těmito souvisí nejen sídelní a stavební rozvoj, ale rovněž pozemkové úpravy. Ortofotomapa vesnice s vyznačením některých …

Sídelní rozvoj vesnic – sociální rozdíly a velikost usedlostí s výměnky Pokračovat ve čtení »

Grunt je rolnická usedlost, dům s dvorem nebo základy domu (nářečně, Morava) 1. Rolnická usedlost, jejíž součástí jsou polnosti, louky, obytné a hospodářské budovy; 2. Rolnický dům a dvůr s hospodářskými staveními a zahradou; 3. Základy domu (lit. 016: V. Frolec, str. 59). Zahradnický grunt Malá rolnická usedlost, jejíž pozemková držba se zpravidla skládala jen …

Grunt – rolnická usedlost, někdy též základy domu Pokračovat ve čtení »

Svinky – jihočeská obec na okrese Tábor Jihočeská obec Svinky leží západně od Soběslavi. Společně s obcemi Záluží, Vlastiboř, Komárov, Zálší a Mažice obklopuje bývalá rašeliniště a močály. S ohledem na historický stavební fond byla obec prohlášena za památkovou zónu se souborem lidové architektury. mapa: Svinky – historická mapa Otisk mapy stabilního katastru z roku …

Jihočeská obec Svinky – domy, domky a sýpky, na návsi obecní pastouška a zvonice s kovárnou Pokračovat ve čtení »

Vlastiboř u Soběslavi – obec soběslavsko-veselských blat Obec Vlastiboř leží západně od jihočeské Soběslavi. Zástavbou náleží ke stavebnímu okruhu mimořádně hodnotných a proslulých obcí severní části soběslavsko – veselských blat. mapa: Vlastiboř na Táborsku Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující složitý půdorys se stavbami roubené i zděné konstrukce.Obec Vlastiboř, okres Tábor, Historická mapa © …

Vlastiboř – Velká a Malá Strana obce, usedlosti a škola, kovárna, kaple a hostinec Pokračovat ve čtení »

Komárov – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Komárov náleží k řadě významných obcích založených po obvodě rozsáhlých rašeliništ zv. soběslavsko-veselská blata. V obci jsou dochovány zemědělské usedlosti vynikající náročnou výzdobou průčelí ve stylu lidového baroka. mapa: Historická mapa obce Komárov Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.Obec Komárov, okres …

Komárov – domy, brány i sýpky usedlostí opatřeny štukovou výzdobou, na návsi kaple a pomník Pokračovat ve čtení »

Klečaty – obec soběslavsko-veselských blat Klečaty jsou uceleně dochovanou historickou obcí ležící nedaleko Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V obci se setkáme s řadou vyjímečně hodnotných selských usedlostí, jejichž domy a sýpky jsou opatřeny výzdobou ve stylu reprezentujícím tzv. lidové baroko. mapa: Historická mapa obce Klečaty Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu …

Klečaty – vesnice jižních Čech, selské usedlosti s domy a sýpkami nesou výzdobu lidového baroka Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »