Vesnice a plužina

Náves – hlavní veřejný prostor na vesnici Veřejné prostranství obvykle v centru vesnice. Vznik návsí spadá do středověku. Domy jsou seřazeny těsně vedle sebe nebo v určité vzdálenosti. Náves mívá kruhový, obdélníkový, čtvercový, trojúhelníkový nebo nepravidelný tvar. Do návsi se obvykle sbíhají všechny cesty. Východy ze vsi uzavíraly někdy brány, jež sloužily k tomu, aby …

Náves jako veřejné prostranství v centru obce Pokračovat ve čtení »

Sídla a typy vesnických sídel – samoty, osady a vesnice Sídlo, resp. sídelní útvar, je společenskohospodářská jednotka, v níž žijí lidé. Typy sídel bývají vymezovány především na základě jejich velikosti a půdorysu, s přihlédnutím k tvaru plužiny. Nejčastěji se jedná o samoty, osady a vesnice, jejichž základem jsou jednotlivé zemědělské usedlosti nebo stavby obývané řemeslníky. …

Sídla a typy vesnických sídel – samoty, osady a vesnice Pokračovat ve čtení »

Ulička, kápěj nebo soutka mezi stavbami, podél komory nebo u kamen Ulička (nářečně, Haná) Prostor mezi dvěma staveními, široký necelé 2 m (Vařeka, 1983, str. 238). Kápěj (nářečně, jižní Čechy) Ulička mezi dvěma sousedními staveními, jejichž podélné osy leží rovnoběžně (Frolec, 1983, str. 88). Ve středních Čechách a jinde se pro uličku užívá název „soutka“ …

Ulička, kápěj nebo soutka mezi stavbami, podél komory u kamen Pokračovat ve čtení »

Paseky a pasekářská kolonizace – mýtiny a skupiny usedlostí nebo chalup 1. Mýtiny vzniklé vykácením lesního porostu; 2. Menší skupiny hospodářských usedlostí na východní Moravě postavených mimo obec na mýtinách uprostřed lesů. První zprávy o zakládání pasek (východní Morava) pocházejí ze 16. století. Vznik pasek souvisí s pasekářskou kolonizací postupující z níže položených krajů k …

Paseky a pasekářská kolonizace – mýtiny a skupiny usedlostí nebo chalup Pokračovat ve čtení »

Kopanice nebo lazy – pozemky, stavby nebo samoty, kopaničářské osídlení a dům Pozemky, stavby nebo samoty charakteristické především pro oblast Bílých Karpat, případně i jinde. Souvisí především s mladším kolonizačním postupem do odlehlejších a z hlediska hospodaření méně výhodných poloh, případě i v souvislosti s dobýváním nerostných surovin. Kopanice (jihovýchodní Morava) 1. Pozemky získané mýcení …

Kopanice nebo lazy – pozemky, stavby nebo samoty, kopaničářské osídlení a dům Pokračovat ve čtení »

Grunt je rolnická usedlost, dům s dvorem nebo základy domu (nářečně, Morava) 1. Rolnická usedlost, jejíž součástí jsou polnosti, louky, obytné a hospodářské budovy; 2. Rolnický dům a dvůr s hospodářskými staveními a zahradou; 3. Základy domu (lit. 016: V. Frolec, str. 59). Zahradnický grunt Malá rolnická usedlost, jejíž pozemková držba se zpravidla skládala jen …

Grunt – rolnická usedlost, někdy též základy domu Pokračovat ve čtení »