Dějiny architektury

Secese a secesní stavby z 1/3 20. století První třetina 20. století je charakterizována jako předchozí období novou výstavbou i přestavbami starších staveb. Ve venkovském prostředí nachází uplatnění ohlasy slohového secesního tvarosloví i geometrické pojednání průčelních ploch zděných staveb. Na stavbách nacházejí uplatnění omítané nebo režné cihelné konstrukce, nové konstrukce zastřešení i výzdoba průčelí. Zděné …

Secesní stavby a stavby 1 třet. 20. století – stavby z cihel s vaznicovými krovy, přezdívání a výměna krovu Pokračovat ve čtení »

Historismus a historizující stavby 2. poloviny 19. století Ve vesnickém domě 2. poloviny 19. století přetrvalo tradiční trojdílné uspořádání dispozice, které se stalo základem i sociálně rozvinutějších forem bydlení. Výraznější změny v interiéru domu, přestože v zásadě nemění rozvržení půdorysu, však opět přicházejí se změnou způsobu vytápění. Inovace vytápění Po vyspělejším prostředí reprezentovaném městskými domy, …

Interiéry staveb 2 pol. 20. století s tahovými komíny a sporáky Pokračovat ve čtení »

Historismus a historizující stavby 2. pol. 19. století Období 2. poloviny 19. století je charakterizováno koncem užívání místních stavebních materiálů. Souvisí to zejména s rozvojem dopravy a komunikací. Ve slohové architektuře převládají historizující stavby,na vesnici zástavba tradičních forem a dispozičního upořádání. Rozvoj železnice Vlivem benevolence stavebního řádu nachází nové uplatnění dřevěné konstrukce a to zejména …

Rámové a zděné historizující stavby a stavby 2 pol. 20. století – stropy, klenby a krovy Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. pol. 19. století Vesnický dům 1. poloviny 19. století zůstává ve své základní variantě nadále trojdílné dispozice. Sociální diferenciace se projevuje „pouze“ většími rozměry domu, patrovým uspořádáním nebo přidáním dalšího traktu. Liší se samozřejmě i zařízení interiéru. Vstupní síň s černou kuchyní Zadní část vstupní síně domu je nadále vyhrazena …

Interiéry klasicistních staveb – kachlová kamna, černá kuchyně a otevřený komín Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. poloviny 19. století Období klasicistního slohu charakterizuje změna materiálové základny směrem ke zděným stavbám, nahrazujícím starší vrstvu dřevěných (tj. hořlavých, spalných) staveb. Nástup zděných staveb souvisel nejen s protipožárními nařízeními, ale rovněž i vlivem zděné slohové architektury. Protipožární opatření Na přelomu 18. a 19. století vyvrcholila ve venkovském prostředí tradiční …

Zděné klasicistní stavby – trámové stropy s podhledem a klenby, stolicové krovy s pálenou krytinou Pokračovat ve čtení »

Baroko a zděné barokní stavby v 17. a 18. století Vedle roubených staveb se začíná především v sociálně vyspělejším prostředí venkova nebo brzy odlesněných oblastech prosazovat technika zdění z kamene, známá ovšem již v období středověku. Zděné stavby z kamene, portály a ostění Celozděné stavby barokního období jsou provedeny povětšinou ještě ze sbíraného kamene, výjimečně …

Zděné barokní stavby – kamenné stěny, kamenické prvky, štíty Pokračovat ve čtení »

Baroko a dřevěné barokní stavby v 17. a 18. století Období barokního slohu je ve vesnickém prostředí charakterizováno převahou dřevěné výstavby, která dospívá ke svému vrcholu v podobě přízemních i patrových staveb nejčastěji roubené konstrukce. Roubené a hrázděné stavby Barokní období přináší vrcholný rozvoj dřevěných (tj. roubených a hrázděných) staveb, které se v severozápadních oblastech …

Dřevěné stavby v baroku – roubené a hrázděné stěny, trámové stropy, hambalkové krovy Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a interiéry staveb 15.-16. století Ojediněle dochovaný vesnický dům z přelomu 15. a 16. století je trojdílného půdorysného uspořádání, se střední částí vyhrazenou vstupní síni. Ze síně je přístupná dymná jizba, jejíž výskyt ve venkovském prostředí je doložen až do třicetileté války. Dymná jizba s pecí a ohništěm Dymnou jizbou rozumíme vysoký obytný …

Interiéry gotických a renesančních staveb – dymná jizba s pecí a ohništěm, dymník a větrací otvory, patrové komory Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků. Kamenné stavby a kamenické prvky Na zdivo je použito sbíraného …

Zděné gotické a renesanční stavby – kamenné stěny a kamenické prvky na portály a ostění Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a dřevěné stavby v 15. a 16. století Období pozdně gotického a renesančního slohu je charakterizováno nejstaršími dochovanými světskými stavbami i ve vesnickém prostředí. S ohledem na uplatnění pozdně gotického tvarosloví po celé renesanční období jsou vesnické stavby těchto epoch zahrnuty do společné kapitoly. Dřevěné stavby z kuláčů Nejstarší vrstva fyzicky dochovaných dřevěných …

Srubové stavby v gotice a renesanci – stěny a strop z kuláčů, hambalkový krov s hořlavou krytinou Pokračovat ve čtení »