REGIONY A DOMY

Osídlení Poličska a jižního Litomyšlska – historie osídlení oblasti, obce a sídelní formy Po úvodní kapitole o krajině Poličska a jižní části Litomyšlska je pozornost věnována stručné historii osídlení a sídelním formám, charakterizujícím zdejší obce. Historie osídlení Ke kolonizaci dnešního Poličska dochází ve 2. polovině 13. století formou údolních lánových vesnic. K tomuto nebo následujícímu …

Poličsko – osídlení oblasti, obce a sídelní formy Pokračovat ve čtení »

Vesnice na Poličsku a jižním Litomyšlsku – charakteristika sídel a plužiny V návaznosti na historii osídlení a sídelní formy je pozornost věnována stručné charakteristice vesnic z oblasti Poličky a jižního Litomyšlska. Kromě zastavěného území, tj. intravilánu, je okrajově zmíněno rovněž území nezastavěné, tj. extravilán. Údolní lánová vesnice s vyznačením velkých čtyřbokých usedlostí v náhorní poloze …

Poličsko – údolní vesnice a lánová plužina Pokračovat ve čtení »

Sídelní rozvoj vesnic na Poličsku a jižním Litomyšlsku – velikost usedlostí a sociální rozdíly Charakteristika sídel a plužiny je určována nejen historickým založením, ale často i podstatně větší měrou pozdějšími změnami. Na těchto se podílí zejména vlastnické poměry. S těmito souvisí nejen sídelní a stavební rozvoj, ale rovněž pozemkové úpravy. Ortofotomapa vesnice s vyznačením některých …

Sídelní rozvoj vesnic – sociální rozdíly a velikost usedlostí s výměnky Pokračovat ve čtení »

Čtyřboké dvory na Poličsku a v okolí – umístění staveb a konstrukce Čtyřboký dvůr je půdorysným typem zemědělské usedlosti, jejíž stavby jsou bez odstupu soustředěny kolem prostoru čtyřstranného hospodářského dvora. Uspořádání staveb souvisí s provozem hospodářství v prostředí charakterizovaném drsnějšími klimatickými vlivy. Ortofotomapa zachycující čtyřboký dvůr a v zadní části stavební parcely samostatně stojící stodolu …

Čtyřboké dvory a uspořádání staveb kolem dvora Pokračovat ve čtení »

Půdorys a stavby dvorů na Poličsku a jižním Litomyšlsku – dům a hospodářské stavby kolem dvora Čtyřboké usedlosti tvoří obytné a hospodářské stavby vymezující různě velký prostor dvora, zpravidla pravidelného půdorysu. Obvyklé je přitom stavební a někdy i provozní spojení staveb či prostor, případně uzavření dvora krátkou stěnou opatřenou vstupem. Pohled na čtyřboký dvůr charakterizovaný …

Dům a hospodářské stavby kolem čtyřbokého dvora Pokračovat ve čtení »

Prostor dvora u dvorů na Poličsku a jižním Litomyšlsku – hospodářský dvůr, hnojiště a záchod Dům a hospodářské stavby vymezovaly prostor dvora pravidelného čtyřstranného půdorysu různé velikosti. Využítí dvora se přitom oproti minulosti zásadní měrou změnilo. Pohled do prostoru čtyřbokého dvora z pavlače domu, do dvora otevřena kolna a krytý průjezd (foto: MaČe • fotogalerie). …

Hospodářský dvůr usedlosti, hnojiště a záchod Pokračovat ve čtení »

Špýcharový dům na Poličsku a jižním Litomyšlsku – obytná, vstupní a hospodářská část domu V oblasti Poličska a Litomyšlska se dochovaly domy předbělohorského staří či alespoň užití starobylých konstrukcí. Některé se přitom mohly stát součástí čtyřbokých dvorců, zatímco u jiných k výstavbě hospodářských staveb uzavírajících plochu dvora nedošlo. Zadní část špýcharového domu roubené konstrukce v …

Špýcharový dům s jizbou nebo světnicí, síní a komorami Pokračovat ve čtení »

Poličský dům – architektonická forma a stáří domů Poličský dům náleží k domovému typu Českomoravské vrchoviny. V rámci tohoto typu reprezentuje místní dobovou formu domů v okolí města Poličky. Uvedenou klasifikaci je přitom třeba chápat jako popisnou, postihující skutečnou situaci jen v omezeném rozsahu. Průčelí roubeného poličského domu, charakterizovaného podlomením, valbičkou a pravidelným lichoběžníkovým štítem …

Roubený a zděný dům z oblasti Poličska Pokračovat ve čtení »

Roubené domy na Poličsku – konstrukce stěn, stropu a dveřního křídla K nejstarší dochované vrstvě zástavby (nejen) v oblasti Poličska a Litomyšlska náleží tzv. špýcharové domy. Kromě výškového uspořádání jsou přitom charakteristické rovněž svým konstrukčním řešením, vykazujícím některé starobylé stavební techniky. Detaily konstrukčního řešení roubeného domu, charakterizovaného ve starším stupni vývoje použitím kuláčů na stěny …

Konstrukce starého roubeného domu z oblasti Poličska Pokračovat ve čtení »

Stodoly na Poličsku a Litomyšlsku – konstrukce roubených a zděných stodol Kromě špýcharových domů se starobylým konstrukčním řešením vyznačují rovněž polygonální stodoly, které jsou na Poličsku a Litomyšlsku rovněž dochovány. Oproti minulosti je ovšem jejich počet velmi nízký, často navíc ohroženy zánikem. Mapa stabilního katastru znázorňující čtyřboké usedlosti a samostatně stojící polygonální stodoly. Na fotografich …

Polygonální roubené stodoly na Poličsku, Litomyšlsku i jinde Pokračovat ve čtení »