Historie osídlování

Moderní dějiny a naše země v období 19. století Moderní dějiny vymezují odbobí od 19. století do současnosti. První polovinu 19. století nazýváme klasicistním obdobím, zatímco druhá polovina 19. století již představuje historizující období. Dějinám 20. století je věnována samostatná stránka. Zemědělská výroba a klasicismus Mezi léty 1815-1850 vzrostl počet obyvatelstva o 40% a zvýšená …

Moderní dějiny 19.století – zemědělská výroba a klasicismus, průmysl. výroba a rozvoj železnice Pokračovat ve čtení »

Vrcholný novověk – osídlení v době baroka Vrcholný novověk je vymezen dobou od počátku 17. století do závěru 18. století, nazývanou barokní období. Třicetiletá válka Třicetiletá válka výrazně poznamenala život v našich zemích. Vlivem válečných útrap i emigrace došlo k výraznému snížení počtu obyvatel (v Čechách téměř o polovinu, na Moravě o třetinu) a ke …

Vrcholný novověk – třicetiletá válka a pobělohorská šlechta, řemesla, manufaktury a velkovýroba Pokračovat ve čtení »

Raný novověk a osídlení v době renesance Raný novověk je vymezen dobou od přelomu 15. a 16. století do třicetileté války na počátku 17. století, nazývanou renesanční období. Podnikání šlechty a obilná produkce Již na konci 1. třetiny 16. století se podařilo vyrovnat populační i ekonomické ztráty našich zemí. Zároveň dochází také ke zlepšení životních …

Raný novověk – Podnikání šlechty a obilná produkce, domácí řemeslná výroba, tkalci a skláři Pokračovat ve čtení »

Pozdní středověk a osídlení v době pozdně gotické Pozdní středověk je vymezen dobou od konce 14. století do počátku 16. století, tedy pozdně gotickým obdobím. Hospodářská krize a morová epidemie Po vrcholně středověkém období následuje prudký hospodářský propad našich zemí, započatý velkou morovou epidemií roku 1380. Husitské války a požáry staveb Následujících století je poznamenáno …

Pozdní středověk – hospodářská krize, husitské války a požáry v době pozdní gotiky Pokračovat ve čtení »

Vrcholný středověk a osídlení v době rané a vrcholné gotiky Vrcholný středověk je vymezen dobou od 2.třetiny 13. století do 14. století, tedy raně a vrcholně gotickým obdobím. Vnější kolonizace a dosídlení Období vrcholného středověku je charakterizováno nárůstem osídlovacího procesu a dosídlením oblastí ve vyšších polohách – tzv. vnější, převážně německá kolonizace. Současně dochází k …

Vrcholný středověk – vnější kolonizace a komunikační síť, poloha a gotické uspořádání vesnic Pokračovat ve čtení »

Raný středověk a osídlení a stavby v době románské Románské období spadající do doby raného středověku vymezujeme na našem území 11. až 1. třetinou 13. století. Slohové stavby zastoupené dochovanými kostely již plně charakterizuje románský sloh, dokládající kulturní orientaci na umění římské říše (Řím – Roma). Vnitřní kolonizace a románské kostely foto: Románské stavby Březno …

Raný středověk – vnitřní kolonizace a románské kostely, archeologické průzkumy a světské stavby Pokračovat ve čtení »

Křesťanství a architektura – předrománské kostely, rotundy a kláštery Období kolem přelomu 1. tisíciletí n.l. je na našem území charakterizováno formováním přemyslovského státu a předrománskou architekturou. Z tohoto období pocházejí i naše nejstarší dochované stavby, zastoupené kostely, rotundami a kláštery. Předrománské sakrální stavby foto: Hradiště a knížecí sídlo Naše nejstarší stavba dochovaná v architektonické formě …

Křesťanství a formování státu – kostely, rotundy a kláštery z předrománského období Pokračovat ve čtení »

Doba předrománská – Velkomoravská říše a feudální řád Předrománským obdobím označujeme 9. až 11. století našich dějin v raném středověku. Přibližně v době zakládání Velkomoravské říše (1/3 9. stol.) zaniká rodový řád a v důsledku tohoto později mizí i společné vlastnictví půdy. Předrománské období a feudální řád foto: Rekonstrukce staveb Rekonstrukce podoby slovanského srubu v …

Předrománské období – Velkomoravská říše a feudální řád, průzkumy zaniklého osídlení Pokračovat ve čtení »

Slované a osídlení našich zemí – slovanské rodové dvorce, vsi a hradiště V období 5. až 6. století našeho letopočtu dochází k osídlení prvními slovanskými kmeny, pronikajícími na naše území od závěrečné fáze stěhování národů. Se Slovany jsou již neodmyslitelně spjaty počátky české státnosti a základy raně středověké předrománské kultury. Osídlení Čech a Moravy Slovany …

Příchod Slovanů – osídlení Čech a Moravy, slovanské rodové dvorce, vsi a opevněná hradiště Pokračovat ve čtení »

Doba římská a stěhování národů – přelom letopočtu, římané a kočovníci V prvních staletích našeho letopočtu jsou na našem území rozptýleny germánské kmeny ohrožovanéŘímany (doba římská, cca 0 – 400 n.l) a posléze asijskými kmeny. Jejich opakující se nájezdy vedou k přesunu rodů a nastává tzv. stěhování národů. Přelom letopočtu a germánské kmeny Na přelomu …

Doba římská a stěhování národů – Germáni, Římané a Hunové do příchodu slovanských kmenů Pokračovat ve čtení »