Územní rozvoj a novostavby

Památky a historické stavby – stavebně-historické prostředí vesnice I. Ze stavebně-historického hlediska můžeme naše vesnice charakterizovat řadou určujících charakteristik, jejichž společným jmenovatelem je rozmístění a podoba stavebního fondu. Umístění staveb a jejich vnější výraz je přitom odrazem historického vývoje osídlení i dějin architektury (nejen) na vesnici. Mezi výrazné stavební dominanty vesnických sídel náleží zejména kostelní …

Kulturní památky a architektonicky cenné stavby v prostředí vesnice Pokračovat ve čtení »

Ohrožení venkovského prostředí ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými pozemkovými úpravami a nedostatečnou ochrannou krajinného rázu. Vynucený rozpad tradičního rolnického hospodaření měl za následek nejen proměnu krajinného …

Ohrožení venkova v ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Pokračovat ve čtení »

Výškové uspořádání a zastřešení domů – přízemní, polopatrové a patrové domy Na schématických příčných řezech je ve zjednodušené podobě nakreslena vývojová linie obytných staveb našich vesnických sídel. Nevhodnost poslední varianty, bohužel stále častější, dokládá i samotné porovnání uvedených staveb. Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou schéma: Nejstarší obydlí a dům s jizbou Dvojice schémat …

Výškové uspořádání a střecha domu – přízemní a patrové domy, příčný řez stavbou a střecha Pokračovat ve čtení »

Veřejná prostranství a humna – veřejný a záhumenní prostor Mezi základní nedostatky týkající se veřejného prostranství vesnických sídel náleží nevhodná úprava návsi a proměna záhumenního prostoru podílejícího se zásadní měrou na obrazu vesnice v krajině, zpravidla zemědělsky obhospodařované nebo zalesněné. K nejvíce ohroženým stavbám náleží stodoly, zvláště pokud jsou roubené konstrukce. Kromě stavebních ztrát se …

Veřejný prostor návsi nebo ulice, zahrady a humna Pokračovat ve čtení »

Historické stavby a novostavby na vesnici – nové stavby, přestavby a stavby bez údržby Zásadní narušení stavebního charakteru vesnických sídel představují především nevhodné novostavby v intravilánu obcích a po jeho obvodě. Dále rovněž nevhodné přestavby historických staveb tradičních forem a dlouhodobá neúdržba či nevyužívání staveb ohrožených zánikem. Špatný stavebně technický stav hospodářských staveb není vyjímkou …

Historické stavby a novostavby na vesnici – rodinné domy, přestavby a údržba Pokračovat ve čtení »

Životní styl, zvyky a tradice, sociální rozdíly – sociální prostředí vesnice Kromě přírodního a stavebně-historického prostředí je život nebo pobyt na vesnici charakterizován rovněž specifickým sociálním prostředím. Do tohoto je možné zahrnout životní styl, slavnosti a svátky, atmosféru a sociální rozdíly, třebaže dnes již značně pozměněné. Obraz našich vesnic neodmyslitelně dotváří sociální prostředí, reprezentované např. …

Životní styl, lidové zvyky, tradice a venkovská atmosféra Pokračovat ve čtení »

Kulturní krajina a krajinné prvky – přírodní prostředí venkova a venkovských sídel Venkovský prostor je neodmyslitelně charakterizován přírodním prostředím, přítomném rovněž v zastavěném území sídel. Kromě nadmořské výšky a členitosti terénu byla při výběru sídelní lokality zohledněna rovněž chráněnost polohy (vůči nepříteli i nepříznivým klimatickým vlivům) a dostupnost vodního zdroje. Pohled na obec Tisá z …

Kulturní krajina a přírodní dominanty, potoky a rybníky, zahrady a lesy Pokračovat ve čtení »

Cesty, sídla a stavby – stavebně-historické prostředí venkova Z hlediska historického vývoje je pro naše venkovské prostředí určující nejen postup osídlení do odlehlých a tehdy ještě zalesněných poloh s vyšší nadmořskou výškou, ale rovněž tomuto mnohde předcházející síť dálkových cest. Na těchto cestách jsou zakládány i nejstarší sídla, dnes charakterizovaná stavbami různých sociálních forem, architektonického …

Historické cesty, sídla a stavby na vesnici Pokračovat ve čtení »

Venkov v ČR a zemích EU – trvale udržitelný rozvoj venkova V souvislosti s kapitolou o územním rozvoji je nutno konstatovat, že ve vyspělých státech Evropské unie je venkovu věnována daleko větší pozornost a je daleko více podporován než v případě později přijatých členských zemích včetně České republiky. Základním rysem našeho venkovského prostředí je kulturní …

Venkov v ČR a EU – ochrana, obnova a trvale udržitelný rozvoj venkova Pokračovat ve čtení »

Územní rozvoj venkova – udržitelný rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor V České republice má venkovský charakter v závislosti na způsobu výpočtu více jak 5 000 obcí. Součet jejich katastrálních území zaujímá více než 3/4 rozlohy ČR a žije v nich více než 1/5 obyvatel. Kromě tohoto slouží venkov pro rekreaci nebo turistiku rovněž obyvatelům …

Zásady územního rozvoje – udržitelný rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor v ČR Pokračovat ve čtení »