Konstrukce a materiál staveb – použití dřeva, kamene a pálených cihel

Zatímco stavby starších dvorců jsou roubené, mladší charakterizuje zděná konstrukce z kamene nebo již cihel. Existuje však i řada staveb, na kterých je užito roubení i zdivo. Mohou přitom představovat nejen konstrukční mezistupeň, ale rovněž řešení zohledňující vlastnosti použitého stavebního materiálu.

Čtyřboký dvorec, na jehož stavbách je užito roubené i zděné konstrukce. Kombinace stavebních materiálů je přitom dokladem dlouhého stavebně-historického vývoje, jímž dvorec v průběhu několika staletí prošel (foto: MaČe • fotogalerie).

Stěny a komín

Kamenné zdivo je pro svou nehořlavost nejdříve užíváno ve střední části domu, kde se nachází otevřené ohniště. Jedná se o stěny kuchyňské části síně a zprvu dole otevřené komínové těleso odvádějící kouřové zplodiny nad střechu.

Dále je kámen užíván na stěny hospodářských prostor nebo objektů. Zde se uplatňuje hlavně v přízemí, založeném již dříve na podezdívce déle odolávající vzlínání zemní vlhkosti a prosakování zejména z vnější strany. K užití kamene nedochází najednou u přestaveb ani novostaveb, dochováno je mnoho staveb kombinujících různou měrou oba stavební materiály dohromady v rámci dvora i jednotlivých staveb.

Jsou známy i případy dochované tesařské rámové konstrukce s typicky zdvojenými ztužujícími pásky u staveb, jejíž stěny jsou již zděné. Únosnost stěn je přirozeně již dostatečná a nedeformují se pod svislým zatížením vlastní tíhy střechy a užitného zatížení, zpravidla nehrozí ani vodorovné deformace v úrovni koruny zdiva. Rámová konstrukce v těchto případech sice již ztratila svoji statickou funkci, ale výtvarná a stavebně-historická ji ovšem zůstala.

Příklad čtyřbokých dvorců, na kterých bylo užito dřeva i kamene, popř. cihel. Konstrukce roubení přitom ustoupila do patra, kde je lépe chráněna před vzlínající zemní vlhkosti a působením dešťových srážek nebo sněhové pokrývky. Dřevěné zprvu zůstaly i štíty (foto: MaČe • fotogalerie).

Štíty

Vývojový mezistupeň mezi roubenými a zděnými stavbami čtyřbokých dvorců mohou dokládat i přetrvávající dřevěné štíty na stavbách již zděných. Štíty jsou bedněny, jak je v regionu obvyklé do jednoduché svislé či šikmé skladby, případně jejich kombinace. V důsledku kabřince nebo polovalby mají obvyklý lichoběžníkový tvar.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Konstrukce a materiál staveb na Poličsku a jižním Litomyšlsku © Martin Čerňanský

Přejít nahoru