Střední Morava – bydlení, domy a chalupy na Hané

Základní typ domu střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje okapová orientace, přičemž v rámci této rozlišujeme komorový a špýcharový dům.

Bydlení a domy střední Morava
Starší kamenné a hliněné domy s valbovou střechou krytou došky nebo již šablonami. Dům zvýšen o hospodářské prostory nad částí půdorysu nebo nad vstupní částí zv. žudr. Mladší domy zděné cihel, s patrem využitým pro bydlení. Pálená nebo náhradní krytina. Památkové rezervace a zóny střední Moravy z oblasti Pomoraví a dolního Podýjí. Foto © MaČe, NPÚ

Roubený dům

Starší domy střední Moravy se obdobně jako jinde vyznačovaly dřevěnou obytnou místností zvanou i po změně způsobu vytápění stále jizba. Roubené stěny vysoké jizby byly opatřeny hliněnou omazávkou, plnící zejména protipožární funkci. Z důvodu zemní vlhkosti byly roubené stěny podezděny kamenem. K této jizbě přiléhala vstupní síň a blok komor, zprvu rovněž dřevěného provedení a posléze již hliněný.

Roubená vrstva zástavby se ojediněle dochovala v podhůří Jeseníků i jiných okrajových oblastech střední Moravy. Použití dřeva na stavbách domů dokládá i tzv. žondr, vyskytující se v oblasti Boskovicka a vyznačující se podobnými formami jako níže popisované žudry.

Hliněný dům na střední Moravě

V rozlehlé oblasti Hané vyznačující se vydatnými toky s dostatkem naplavenin a sprašové půdy převažovaly hliněné stavby domů, někdy ovšem ještě s roubenou jizbou skrytou pod hliněnou mazaninou. Z hlediska konstrukčního provedení je v případě celohliněných stěn užíváno především techniky zdění z válků nebo nepálených cihel.

Navzdory nevelkému stáří můžeme i hliněné domy v řadě případů zařadit do starší vrstvy dochované středomoravské zástavby. Jedná se zvláště o domy mající nad částí půdorysu sýpkové polopatro (tzv. domy s výškou) nebo před vstupem žudr, třebaže tento může být mladší než vlastní jádro domu. Přes dříve poměrně početný výskyt se dochovalo žudrů nemnoho, přičemž rozlišujeme velké žudry s komorou v patře (Olomoucko) nebo žudry menší s komorou vestavěnou do podkroví (Vyškovsko).

Střechy domů v nížinných a úrodných oblastech střední Moravy byly valbové a kryté došky. U domů s výškou se přitom mohly vyznačovat různou úrovní okapu. Později se uplatnily rovněž střechy sedlového tvaru, mimo jiné vlivem výstavby patra a převažující okapové orientace. Starší hořlavou krytinu nahrazují pálené tašky nebo lehké vláknocementové šablony.

Cihelný dům střední Moravy

Mladší domy jsou v oblasti Hané přezdíványnebo nově vyzdívány z pálených cihel od 2. pol. 19. století.Při tomto zpravidla dochází i k budování patra, zaujímajícího někdy jen přední trakt orientovaný do návsi.

V případě cihelných domů opatřených omítkou se v oblasti Hané můžeme setkat především s průčelími bez plastické výzdoby. Pouze v severněji položené oblasti Horní Hané jsou štítová nebo již podélná průčelí domů zdobena náročněji a vyznačují se klasicistním dekorem orientovaným pouze do prostoru návsi. Dvorní průčelí zůstává bez výzdoby a pozornost je věnována především provedení arkád podél hospodářských staveb.

Velmi časté je v oblasti Hané i ponechání domů v režném zdivu, tj. bez vnější omítky. Na architektonickém výrazu průčelí se podílí skladba cihel s možným zdůrazněním okenních otvorů.

Hlavní regiony

Hlavní region lidové architektury střední Moravy (Olomoucký kraj, přiléhlé nížinné oblasti Zlínského kraje a severní část Jihomoravského kraje) reprezentuje hanácký dům a jeho formy náležející k tzv. pomoravsko-panonskému domovému typu. Ke shodnému domovému typu, označovanému též společně jako domový typ Pomoraví a Dolního Podyjí, náleží i domy popisované v rámci jižní Moravy. Výrazným národopisným regionem střední Moravy je Haná.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy jižních Čech © Martin Čerňanský

Text vznikl úpravou a doplněním níže uvedené přednášky.

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru