Krajina Dolního Povltaví – krajinné a přírodní poměry oblasti

Dolní Povltaví – krajina, vymezení oblasti a přírodní poměry

Obsah první části přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb ve Středočeském kraji v oblasti dolního Povltaví. Přednáška byla přednesena v rámci workshopů pořádaných Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách v letech 2011 (Veřejný prostor), 2012 (Krajina – rekreační zázemí obce) a 2013 (Mikroregion: Údolí Vltavy).

Prostor dolního toku řeky Vltavy na historické mapě II. vojenského mapování (tzv. Františkovo), pořízeného mezi léty 1836-1852 (Mapa © Military Survey, Austrian State Archive © MŽP ČR © UJEP, zdroj map: www.mapy.cz).

Vymezení, popis

Velmi staré sídelní území ležící severozápadně od Prahy. Prostředí se vyznačuje otevřenou zemědělskou krajinou (živá a neživá příroda rozdělenou vydatným tokem řeky Vltavy. Širší okolí charakterizováné neživou a živou přírodou bylo brzy odlesněno z důvodu intenzivní

 • zemědělské činnosti / teplá, poměrně suchá oblast
 • použití dřeva na stavby / již nahrazeny zdivem
 • potřeby dřeva na otop / blízkost velkého města

Prostor dolního toku řeky Vltavy na mapě leteckého snímkování (Mapa © Seznam.cz a.s.,© USGS & NASA, © OpenStreetMap, zdroj map: www.mapy.cz).

Geomorfologie

Území leží v nižinném celku Pražské plošiny a vyznačuje se prevážně mírně zvlněným terénním reliéfem. Vyjímku tvoří právě údolí Vltavy. Zde a podél přítoků je dosud stále zalesněná krajina členěna řadou údolních zářezů, jejichž svahy jsou strmé a skalnaté.

Geologie

V oblasti dolního Povltaví jsou zastoupeny především:

 • tvrdé přeměněné horniny / především skalní masivy
 • měkké usazené horniny / materiál pro místní stavby
 • sprašové půdy / podél vodního toku

Příroda

Vlivem intenzivní zemědělské činnosti se zalesněné plochy dochovaly pouze kolem Vltavy a četných přítoků. Většinou se však jedná o nepůvodní lesy menší rozlohy a místy solitérní stromy. Stráně a strmé svahy lemující vodní toky pokrývají převážně:

 • trvalé travní porosty
 • květena

Většinu území ve vazbě na sídelní útvary rozdílné velikosti a půdorysných forem tvoří zejména mozaika orné půdy. Vegetační složku v intravilánu sídel nebo jeho blízkosti dále tvoří:

 • pastviny / okolí sídel a veřejná prostranství
 • sady / větší usedlosti a dvory
 • zahrady / usedlosti a domky
 • parky / zámecké areály

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví – krajina a přírodní poměry © Martin Čerňanský