REGIONY A DOMY

Konstrukce a materiál staveb – použití dřeva, kamene a pálených cihel Zatímco stavby starších dvorců jsou roubené, mladší charakterizuje zděná konstrukce z kamene nebo již cihel. Existuje však i řada staveb, na kterých je užito roubení i zdivo. Mohou přitom představovat nejen konstrukční mezistupeň, ale rovněž řešení zohledňující vlastnosti použitého stavebního materiálu. Čtyřboký dvorec, na …

Konstrukce a materiál staveb čtyřbokých dvorců v oblasti Poličky a jižně od Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Zděné čtyřboké dvorce – konstrukce a výzdoba staveb, orientace domů Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti umožnila postupné přezdívání roubených staveb i změna vytápění. Oproti dřevu má zdivo nízkou dotykovou teplotu a menší tepelný odpor, zděné prostory jsou proto pocitově …

Zděné čtyřboké dvory v okolí Poličky a jižně od Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Zděné stavby čtyřbokých dvorců – typy a konstrukce staveb, stavební prvky Provoz a půdorysné rozměry hospodářského dvora zůstávají u zděného dvorce obdobné jako u starších dvorců s roubenými stavbami. Někdy mohou být rozměry v podstatě shodné, zvláště pokud došlo k přestavbě domu a hospodářských objektů na témže místě. Podoba staveb je navzdory obdobným architektonických formám …

Zděné stavby, stavební konstrukce a prvky čtyřbokých dvorů u Poličky a Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Dolní Povltaví – krajina, vymezení oblasti a přírodní poměry Obsah první části přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb ve Středočeském kraji v oblasti dolního Povltaví. Přednáška byla přednesena v rámci workshopů pořádaných Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách v letech 2011 (Veřejný prostor), 2012 (Krajina – rekreační zázemí obce) a …

Krajina Dolního Povltaví – krajinné a přírodní poměry oblasti Pokračovat ve čtení »

Chráněná území a lokality dolního Povltaví – přírodní a archeologické památky Krajinný ráz oblasti dolního Povltaví určují především přírodní a kulturní hodnoty, dosahující často značného stáří. Některé přitom náleží mezi chráněná území nebo lokality, jiné zůstavají bez ochrany a pouze místního významu. Pro krajinný ráz a identitu prostředí mají ovšem rovněž pozitivní vliv. Prostor dolního …

Přírodně chráněná území a archeologické lokality v Dolním Povltaví Pokračovat ve čtení »

Vesnice a šlechtická sídla v dolním Povltaví – typy sídel, majetkové držby a staveb Kromě přírodních a archeologických památek je oblast dolního Povltaví určována rovněž řadou památek stavebních, ať již jsou chráněny zákonem nebo nikoliv. Většina z nich se přirozeně nachází v městských nebo venkovských sídlech, některé ve volné a zpravidla zemědělsky obhospodařované krajině. Vesnice …

Vesnice a šlechtická sídla v oblasti dolního Povltaví Pokračovat ve čtení »

Církevní, panské a lidové stavby v dolním Povltaví – kostely a fary, zámky, usedlosti a domky Stavební fond vesnických sídel dolního Povltaví nejvýrazněji reprezentují dochované církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často vyznačují dominantním umístěním i architektonickým výrazem. Nedílnou součástí stavebního fondu jsou rovněž stavby lidové architektury, dochované zpravidla z pozdějšího …

Církevní, panské a lidové stavby ve vesnicích dolního Povltaví Pokračovat ve čtení »

Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby Druhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách zvolena jako modelový příklad ves Úholičky, na které zjednodušeně popisován charakter krajiny, sídla a staveb včetně stručného historického vývoje. Úholičky …

Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby na modelovém příkladu obce Úholičky Pokračovat ve čtení »

Historie obce Úholičky – stručný historický vývoj Archeologickými nálezy doloženo osídlení oblasti již před naším letopočtem. Obec v dnešní poloze založena asi lidmi ze staré osady situované níže a ohrožované častými povodněmi. První písemná zmínka o nové obci pochází až z roku 1603 (Historický lexikon obcí České republiky, vydal ČSÚ, Praha 2006). Historické mapy s …

Stručná historie obce Úholičky, historické mapy a pohlednice Pokračovat ve čtení »

Katastr obce Úholičky – stabilní katastr a výkaz ploch Kromě úředních písemností dokládajících historický vývoj (nejen) obce Úholičky jsou důležitým zdrojem poznání rovněž historické katastry. Mezi těmito zaujímá zvlášť významné postavení stabilní katastr, jehož součástí jsou již podrobné katastrální mapy. Při reambulaci a dalších revizích katastru byly doplněny rovněž výměry pozemků podle kultur. Historická mapy …

Stabilní katastr obce Úholičky a výkaz ploch s výměrou kultur Pokračovat ve čtení »