Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby na modelovém příkladu obce Úholičky

Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby

Druhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách zvolena jako modelový příklad ves Úholičky, na které zjednodušeně popisován charakter krajiny, sídla a staveb včetně stručného historického vývoje.

Úholičky (modelový příklad)

Ortofotomapa oblasti dolního Povltaví s vyznačením polohy obce Úholičky použité jako modelový příklad. Níže dopravní a turistická mapa širší vztahů (mapy © ČÚZK, Atlas.cz, zdroj map: www.AMapy.cz, text© MaČe).

Mapy vztahů

Velmi staré sídelní území ležící severozápadně od Prahy. Prostředí je určováno tokem řeky Vltavy, jejíž okolí bylo brzy odlesněno a zemědělsky využíváno. Zalesněné plochy se dochovaly pouze kolem početných přítoků řeky, ostatní plochy jsou tvořeny mozaikou:

  • orné půdy
  • pastvin
  • zahrad / po obvodě intravilánu sídel

Kromě přírodních faktorů sehrála důležitou roli rovněž blízkost města Prahy, mající za následek kromě výletníků podstatné zintenzivnění a urychlení osídlovacího procesu v obci i jejím okolí.

Místní jména

Dle A. Profouse (Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl III., Praha: Československá akademie věd a umění, 1951) název vsi Úholičky znamená menší Úholice.

Prvotní název Gogolice přitom odvozen příponou -ice od osobního jména představitele rodu a odtud změnou g>h starý název Hoholice. Při disimilaci dvou h první zaniklo, vznikly tak Oholice po hláskových předložkách prodlužované na Ouholice. Později Úholice a stejně tak od roku 1923 Úholičky.

Mapa stabilního katastru a topografická mapa

Mapa stabilního katastru a katastrální mapa obce Úholičky společně s fotografiemi tabulek (mapy © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, fotografie a text© MaČefotogalerie).

Z místních jmen užívaných obyvateli a uvedených na mapách nebo tabulkách ulic či veřejných prostorů můžeme uvést např.:

  • Chlum / chlum původně označoval kopec, vrch či pahorek
  • Habří / od názvu stromu resp. lesa, často na vlhkých půdách, nivních či záplavových oblastech
  • Náves / odvozeno od slova na vsi, tj. v ústředním veřejném prostoru obce
  • U kapličky / podle kapličky stojící např. na rozcestí či jiném významném místě
  • Chaloupky / kolonie chalup často bez hospodářských staveb, obvykle na konci vesnice
  • Na ladech / nevyužívaný pozemek ležící ladem
  • V pěšinkách / nejspíše poloha mezi polními cestami nebo jiné

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví – Úholičky (modelový příklad) © Martin Čerňanský