Historické stavby a novostavby na vesnici – nové stavby, přestavby a stavby bez údržby

Zásadní narušení stavebního charakteru vesnických sídel představují především nevhodné novostavby v intravilánu obcích a po jeho obvodě. Dále rovněž nevhodné přestavby historických staveb tradičních forem a dlouhodobá neúdržba či nevyužívání staveb ohrožených zánikem.

Špatný stavebně technický stav hospodářských staveb není vyjímkou ani v prostředí památkových zón, kde se nachází řada zánikem ohrožených staveb. Obec Debrník, okres Tábor (foto: MaČe • fotogalerie).

Novostavby

Většina současných novostaveb rodinných domů nebo jiného funkčního využití nenavazuje na historickou podobu našich vesnic v důsledku nevhodného:

 • situování mimo zastavěné území (např. ve volné krajině)
 • situování v rámci sidelního útvaru (např. v zahradě)
 • umístění a orientace na stavební parcele (např. uprostřed)
 • architektonických forem (např. střecha nízkého sklonu)

Z důvodu nevhodně zvolené plochy určené pro novou stavbu a jejího samotného umístění dochází k již dříve započatému narušení staletími utvářené půdorysné struktury vesnických sídel. Architektonické formy neslučitelné s tradiční zástavbou vesnice zase přispívají k prohlubující se nejednotnosti a disharmonii stavebního fondu včetně narušení prostředí kulturních památek.

Neslučitenými architektonickými formami a výrazem se vyznačuje řada současných i nedávných nostaveb včetně prodejen, dnes již často nesloužících navrhované funkci (foto: MaČe • fotogalerie).

V případě jednotlivých staveb je na vině především jejich podoba, často převzatá z kulturně odlišného prostředí. Kromě tohoto se většina novostaveb navíc vyznačuje nízkými výtvarnými kvalitami, ocitajícími se za hranicemi vkusu a estetických norem našeho tradičního vesnického stavitelství. Rodinné domy stavěné dnes již bez hospodářského zázemí často neodráží vesnický styl života a naopak se od něj snaží často maloměšťáckým způsobem distancovat.

Přestavby

Nevhodné přestavby tradičních staveb charakterizuje především zánik

 • zánik stavebních konstrukcí a prvků
 • výzdoby průčelí

Ve většině případů zpravidla přitom nedochází k požadovanému zlepšení stavebně-technických vlastností (odvlhčení, odsolení), ale pouze o „módní“ přestavbu nebo úpravu v duchu doby. Zatímco pro 2. polovinu 20. století byla charakteristická omezená stavební výroba, současné období charakterizuje přemíra výrobků sledujících výhradně komerční úspěšnost.

 • trojdílná okna – plastová okna
 • břízolitové omítky – sanační omítky
 • šedé fasádní barvy – křiklavé fasádní barvy
 • azbestocementové vlnovky – bonský šindel
 • oplocení pletivem – plotové tvarovky atd.

Po krátkém časovém intervalu „módní“ vlna zpravidla odezní, avšak vnější výraz staveb je trvale narušen a původní hodnotné části staveb jsou nenávratně ztraceny. Jedná se zpravidla o:

 • truhlářské výrobky, např. okna a dveře
 • architektonické články, např. římsy, šambrány
 • výzdobu průčelí, např. štukové dekorace atd.

Ohrožené stavby

Závažným problémem vesnických sídel jsou nevyužívané stavby, charakterizované špatným nebo dokonce havarijním stavebně-technickým stavem. Jedná se především o některé:

 • kostely, zejména v pohraničních oblastech
 • drobné stavby v krajině jako výklenkové kaple, boží muka aj.
 • hospodářské stavby a to zejména velkých zemědělských usedlostí

V případě kostelů a hospodářských staveb bylo zhoršení stavebně-technického stavu zapříčiněno ztrátou funkčního využití. Kostely přestaly sloužit bohoslužbám a zpovědím, hospodářské stavby skladování a chovu. V případě drobných staveb v krajině je problémem zejména jejich odlehlost bez náležitého dohledu obyvatel dané lokality.

Za hlavní přičinu neutěšeného stavu můžeme zejména u hospodářských staveb, tvořících nejpočetnější skupinu historického stavebního fondu našich vesnic, zcela neomylně považovat kolektivizaci zemědělství. Právě ta měla za následek ztrátu původní funkce většiny hospodářských objektů zemědělských usedlostí. V období po listopadu 1989 sehráhly negativní roli rovněž

 • nevyjasněné majetkové poměry v důsledku chybějících listin v katastru
 • legislativní nesrovnalosti před přijetím nových nebo pozměněných zákonů

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Histrorické stavby a novostavby na vesnici © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru