Veřejná prostranství a humna – veřejný a záhumenní prostor

Mezi základní nedostatky týkající se veřejného prostranství vesnických sídel náleží nevhodná úprava návsi a proměna záhumenního prostoru podílejícího se zásadní měrou na obrazu vesnice v krajině, zpravidla zemědělsky obhospodařované nebo zalesněné.

K nejvíce ohroženým stavbám náleží stodoly, zvláště pokud jsou roubené konstrukce. Kromě stavebních ztrát se v důsledku jejich zániku mění rovněž obraz vesnice v krajině. Obec Sovenice, okres Nymburk (foto: MaČe • fotogalerie)

Veřejná prostranství

Nevhodnou úpravu veřejného prostranství návsi nebo ulice představují zejména parkové úpravy podle městského vzoru. Tyto v řadě případů charakterizují nevhodně zvolené

  • dřeviny – cizokrajné keře, jehličnaté stromy
  • mobiliář – typ laviček, lamp pro osvětlení, zastávek veřejné dopravy atd.

Přirozený vesnický charakter návesního prostoru je parkovou úpravou zpravidla výrazně potlačen a v kombinaci s dalším průvodními jevy mnohdy zcela znehodnocen.

Mezi tyto negativními jevy náleží zejména:

  • vykácení vzrostlých stromů (lípy, kaštany)
  • provedení velkých parkovacích ploch (betonových, asfaltových)
  • nevhodná úprava břehů rybníků na požární nádrže
  • zkanalizování původních povrchových toků
  • použití nevhodného typu dlažby
  • neuspořádané vedení nadzemních kabelů atd.

Příklad nevhodného řešení veřejného prostoru charakterizovaného netradiční výstavbou a velkou rozlohou zpevněných ploch v jedné souvislé ploše(foto: MaČe • fotogalerie)

Záhumenní prostor

Změna obrazu vesnice v krajině je způsobená především nevhodně situovanými novostavbami a/nebo zánikem:

  • hospodářských staveb, zejména stodol
  • zahrad s ovocnými stromy

Na uvolněných parcelách nebo jejich blízkosti jsou územními plány navrhovány rozvojové plochy určené bydlení. Následně jsou zde projektovány hmotově odlišné novostavby rodinných domů. Někdy k tomuto dochází bez stavebního povolení nebo s povolením získaným až dodatečně jako náprava stávajícího stavu. Možnost odstranění staveb zpravidla není reálná ani v památkově či přírodně chráněném území, případně je k tomuto přistupováno zcela ojediněle.

Vlivem novostaveb nevhodného umístění a netradičních forem dochází k výraznému oslabení půdorysného uspořádání sídla i jednotlivých usedlostí. Narušeny jsou zpravidla rovněž dálkové panoramatické pohledy i harmonické působení sídelního obrazu v krajině.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vesnice a veřejný prostor © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru