10. Studie rodinného domu na vesnici

Desátá kapitola je zaměřena na studie rodinných domů v prostředí vesnických sídel. Pozornost je soustředěna především na problém:

Kapitola bude doprovázena studiemi novostaveb navržených pro naše vesnické prostředí. Studie budou zveřejňovány po dokončení následující série příspěvků (pracovní název Lidová architektura na pozadí historických slohů). Samotné návrhy novostaveb jsou přitom důsledně vedeny snahou o cílevědomé respektování tradičních znaků naší venkovské zástavby, včetně zohlednění regionálních charakteristik a místních stavebních zvyklostí. Navzdory tomu však studie přízemních a patrových domů reprezentují pouze základní řešení nemohoucí zohlednit všechny konkrétní okrajové podmínky (urbanistické, přírodní a kulturní prostředí) a sociální postavení majitele (finanční prostředky, reprezentace atd.).

Studie rodinného domu

Z hlediska urbanistických podmínek musí být zohledněny především širší vazby v rámci venkovského sídla a užší vazby v rámci staveb k domu příslušejících (hospodářské zázemí atd.).

Z hlediska přírodních podmínek je třeba do návrhu promítnout například konfiguraci (členitost) přilehlého terénu, směr převládajícího větru, orientaci ke světovým stranám při nemožnosti optimální orientace zápražím k jihu nebo možném zastínění jinými stavbami.

Z hlediska kulturních podmínek by měl návrh v plné míře zohlednit regionální zvláštnosti oblasti, ve které bude novostavba rodinného domu situována. Tyto v úvodu zmiňované regionální charakteristiky odrážející místní stavební zvyklosti však nemají mít formu dodatečně přidávaných “ozdobností” k hotové stavbě, ale naopak musí být do stavby promyšleně integrovány již při jejím počátečním návrhu. Sociální postavení majitele se může na novostavbách projevovat odlišnými rozměry domu, náročnějšími detaily, kvalitnějším materiálem apod., avšak nesmí narušovat tradiční hmotové utváření venkovských sídel.

Novostavba a okolní prostředí

Při návrhu novostaveb ve venkovském prostoru se vždy snažíme co nejvíce zohlednit a respektovat místní přírodní, kulturní a urbanistické podmínky prostředí, ve kterém bude navrhovamá stavba situována. Přitom dbáme, aby výstavba nového domu toto prostředí v žádném případě nenarušovala ani jinak nesnižovala jeho krajinné a architektonické hodnoty.

Sociální diferenciace zástavby

Při návrhu nových staveb ve venkovském prostředí zohledňujeme rovněž sociální postavení majitele a jeho přiměřené individuální nároky, které je možné realizovat pouze za předpokladu zachování stávajících urbanistických a architektonických kvalit prostředí určeného pro novou výstavbu.

Shrnutí kapitoly: Kapitola zaměřená na architektonické studie rodinného domu byla věnována vnějším vlivům okolního prostředí na novostavby a sociální diferenciaci zástavby na vesnici.

Autor textu ke studii rodinného domu na vesnici © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru