Ochrana památkových rezervací – úpravy prostředí a staveb, rozvoj obce

S ohledem na mimořádné urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru nebo jeho části za památkovou rezervaci plošná ochrana území a historického stavební fondu.

foto: Ochrana památkové rezervace

Nesnadnost ochrany je patrná zejména u obcí v blízkosti měst nebo přírodně hodnotném prostředí, s mimořádně silným tlakem na novou výstavbu kolem i přestavby v centru za účelem ubytovacích kapacit.
Obec Pavlov, okres Břeclav, Foto © MaČefotogalerie

Rozvoj a novostavby

Z těchto důvodů jsou rozvojové plochy určené pro novou výstavbu vyloučeny nebo omezeny na minimum a vhodné k zastavění jen podmínečně, s přesným stanovením regulačných zásad (umístění na parcele, tvar půdorysu, výška římsy a hřebene, sklon střešních rovin).

Stavební úpravy objektů a prostranství

Veškeré stavební úpravy na kulturních památkách i ostatních stavbách v památkové rezervaci podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, případně i s orgány ochrany přírody.

Na využití veřejných prostorů i jednotlivých staveb jsou kladeny pouze přiměřené požadavky, při kterých nedochází k žádnému ohrožení památkových hodnot chráněné lokality.

Rozbory území a průzkumy památek

Jsou přitom vždy zohledněny a maximálně respektovány výsledky urbanistických rozborů lokality i stavebně-historických a restaurátorských průzkumů hodnotných staveb.

Autor textu k Vesnickým památkovým rezervacím © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru