Ochrana památkových zón v ČR – prostředí a památky, rozvoj a novostavby

S ohledem na nestejně dochované urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou zónu diferencovaná ochrana území a historického stavebního fondu.

foto: Ochrana památková zóny


Přízemní domy okapové orientace opatřené před vstupem žudry v podobě typické pro oblast Vyškovska na Hané. Ostatní stavby respektují okapovou orientaci, nikoliv však výškové řešení a úpravu vstupu.
Obec Lysovice, okres Vyškov, Foto © MaČefotogalerie

Prostředí a památky

Ve vztahu k určitému stupni narušení je často žádoucí i postupná náprava formou rekultivace prostředí a ploch (zejména prostory veřejných prostranství) nebo rehabilitace zejména památkově hodnotných staveb.

Rozvojové plochy a novostavby

Z výše uvedených důvodů jsou rozvojové plochy nové výstavby vymezené uvnitř hranice památkově chráněného území omezeny v souladu s kulturními hodnotami tohoto území.

Respektování charakteru památkové zóny může být požadováno i v případě územních plánů vymezujících nové stavby při vnější hranici zóny nebo na místě určujících pohledových směrů (kompoziční osy, panoramatický obraz vesnice v krajině, vazba na panské sídlo atd.).

foto: Památkové zóny ve městech

Snad nejproblematičtější bývá ochrana staveb na území velkých měst, zejména pokud se jedná o dříve samostatné vesnice nebo stavby sociálně slabších vrstev.
Dělnická kolonie Buďánka, okres Praha hl.m., Foto © MaČefotogalerie

Ve všech případech jsou u novostaveb v památkově chráněných území i bezprostředním okolí přesně stanoveny regulativy z hlediska umístění i vnějšího vzhledu nové stavby (situování na parcele, tvar půdorysu, podlažnost, sklon střešních rovin atd.).

Stavební úpravy staveb

Veškeré stavební úpravy na kulturních památkách (oproti památkovým rezervacím je památek početně méně) i ostatních stavbách v památkové zóně podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, případně i s orgány ochrany přírody.

Na využití veřejných prostorů i jednotlivých staveb jsou kladeny přiměřené požadavky, při kterých nedochází k ohrožení památkových hodnot chráněné lokality.

Rozbory území a průzkumy památek

Jsou přitom vždy zohledněny a v co největší míře respektovány výsledky urbanistických rozborů lokality i stavebně-historických průzkumů jednotlivých staveb.

Autor textu k Vesnickým památkovým zónám ČR © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru