OPRAVY A NOVOSTAVBY

Obklady z břidlice nebo šablon – uvolnění a poškození obkladů Kromě venkovních nátěrů na dřevo jsou poškozením klimatickými vlivy vystaveny rovněž obklady. Obdobně jako obklady z břidlice jsou povětrnosti vystaveny rovněž obklady provedené z mladších vláknocementových šablon. Poškození se může shodně týkat samotných šablon nebo použitých spojovacích prostředků. Břidlice Poškození obkladu v důsledku uvolnění šupin …

Obklady na dřevo – poškození obkladu z břidlice uvolněním nebo degradací povrchu Pokračovat ve čtení »

Stavební úpravy průčelí roubeného domu – použití omítky, obkladu nebo zdiva Stavební úpravy štítového průčelí domu náleží mezi poměrně časté modernizační zásahy. Souviset přitom mohou nejen s protipožárními opatřeními vyžadujícími nespalný materiál, ale rovněž snahou o „zděný vzhled“ po vzoru slohové architektury. Patrový dům s podstávkou, obloženou společně se stěnami přízemí prkennými bedněním. Přední část …

Stavební úpravy štítového průčelí roubeného domu – omítka, obklad nebo zdivo Pokračovat ve čtení »

Poškození a poruchy zdiva – degradace, deformace a destrukce stěn či kleneb Řada domů (nejen patrových) s podstávkou je charakterizována roubenou konstrukcí stěn pouze v přední, tj. obytné části. Oproti tomu střední a zadní hospodářská část je zděná nebo přezděná, vystavena poškození a poruchám kamenných nebo cihelných stěn a kleneb. Podélná strana roubeného domu na …

Poškození a poruchy zdiva – degradace, deformace a destrukce stěn či kleneb Pokračovat ve čtení »

Památky a historické stavby – stavebně-historické prostředí vesnice I. Ze stavebně-historického hlediska můžeme naše vesnice charakterizovat řadou určujících charakteristik, jejichž společným jmenovatelem je rozmístění a podoba stavebního fondu. Umístění staveb a jejich vnější výraz je přitom odrazem historického vývoje osídlení i dějin architektury (nejen) na vesnici. Mezi výrazné stavební dominanty vesnických sídel náleží zejména kostelní …

Kulturní památky a architektonicky cenné stavby v prostředí vesnice Pokračovat ve čtení »

Ohrožení venkovského prostředí ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými pozemkovými úpravami a nedostatečnou ochrannou krajinného rázu. Vynucený rozpad tradičního rolnického hospodaření měl za následek nejen proměnu krajinného …

Ohrožení venkova v ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Pokračovat ve čtení »

Výškové uspořádání a zastřešení domů – přízemní, polopatrové a patrové domy Na schématických příčných řezech je ve zjednodušené podobě nakreslena vývojová linie obytných staveb našich vesnických sídel. Nevhodnost poslední varianty, bohužel stále častější, dokládá i samotné porovnání uvedených staveb. Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou schéma: Nejstarší obydlí a dům s jizbou Dvojice schémat …

Výškové uspořádání a střecha domu – přízemní a patrové domy, příčný řez stavbou a střecha Pokračovat ve čtení »

Veřejná prostranství a humna – veřejný a záhumenní prostor Mezi základní nedostatky týkající se veřejného prostranství vesnických sídel náleží nevhodná úprava návsi a proměna záhumenního prostoru podílejícího se zásadní měrou na obrazu vesnice v krajině, zpravidla zemědělsky obhospodařované nebo zalesněné. K nejvíce ohroženým stavbám náleží stodoly, zvláště pokud jsou roubené konstrukce. Kromě stavebních ztrát se …

Veřejný prostor návsi nebo ulice, zahrady a humna Pokračovat ve čtení »

Historické stavby a novostavby na vesnici – nové stavby, přestavby a stavby bez údržby Zásadní narušení stavebního charakteru vesnických sídel představují především nevhodné novostavby v intravilánu obcích a po jeho obvodě. Dále rovněž nevhodné přestavby historických staveb tradičních forem a dlouhodobá neúdržba či nevyužívání staveb ohrožených zánikem. Špatný stavebně technický stav hospodářských staveb není vyjímkou …

Historické stavby a novostavby na vesnici – rodinné domy, přestavby a údržba Pokračovat ve čtení »

Životní styl, zvyky a tradice, sociální rozdíly – sociální prostředí vesnice Kromě přírodního a stavebně-historického prostředí je život nebo pobyt na vesnici charakterizován rovněž specifickým sociálním prostředím. Do tohoto je možné zahrnout životní styl, slavnosti a svátky, atmosféru a sociální rozdíly, třebaže dnes již značně pozměněné. Obraz našich vesnic neodmyslitelně dotváří sociální prostředí, reprezentované např. …

Životní styl, lidové zvyky, tradice a venkovská atmosféra Pokračovat ve čtení »

Kulturní krajina a krajinné prvky – přírodní prostředí venkova a venkovských sídel Venkovský prostor je neodmyslitelně charakterizován přírodním prostředím, přítomném rovněž v zastavěném území sídel. Kromě nadmořské výšky a členitosti terénu byla při výběru sídelní lokality zohledněna rovněž chráněnost polohy (vůči nepříteli i nepříznivým klimatickým vlivům) a dostupnost vodního zdroje. Pohled na obec Tisá z …

Kulturní krajina a přírodní dominanty, potoky a rybníky, zahrady a lesy Pokračovat ve čtení »