archeologie

Raný středověk a osídlení a stavby v době románské Románské období spadající do doby raného středověku vymezujeme na našem území 11. až 1. třetinou 13. století. Slohové stavby zastoupené dochovanými kostely již plně charakterizuje románský sloh, dokládající kulturní orientaci na umění římské říše (Řím – Roma). Vnitřní kolonizace a románské kostely foto: Románské stavby Březno …

Raný středověk – vnitřní kolonizace a románské kostely, archeologické průzkumy a světské stavby Pokračovat ve čtení »

Doba předrománská – Velkomoravská říše a feudální řád Předrománským obdobím označujeme 9. až 11. století našich dějin v raném středověku. Přibližně v době zakládání Velkomoravské říše (1/3 9. stol.) zaniká rodový řád a v důsledku tohoto později mizí i společné vlastnictví půdy. Předrománské období a feudální řád foto: Rekonstrukce staveb Rekonstrukce podoby slovanského srubu v …

Předrománské období – Velkomoravská říše a feudální řád, průzkumy zaniklého osídlení Pokračovat ve čtení »

Doba bronzová – únětická, mohylová a knovízká kultura Mladší a starší dobou bronzovou nazýváme období trvající u nás orientačně od 2. tisíciletí do 8. století př.n.l. Důležitým mezníkem je používání bronzových nástrojů a s tímto související zdokonalení obdělávání půdy. Objev bronzu a starověké civilizace Výroba bronzu odléváním z mědi a cínu se rozšířila do oblasti …

Doba bronzová – bronzové nástroje a zdokonalení zemědělství, pohřbívání a archeologické nálezy Pokračovat ve čtení »

Pravěk, pozdní doba kamenná – archeologické nálezy a zemědělství Pozdní dobou kamennou zvanou eneolit nazýváme období trvající ve střední Evropě cca od 4. do 2 tisíciletí př.n.l. Naše území je osídleno řadou pravěkých rodů a vedle společenského uspořádání dochází ke změnám též v oblasti zemědělství. Archeologické kultury a nálezy hrobů Rovněž období pozdní doby kamenné, …

Pozdní doba kamenná – archeologické nálezy hrobů a keramiky, rozrývání půdy a dělba práce Pokračovat ve čtení »

Pravěk, starší doba kamenná – život v jeskynních a pod skalními převisy Starší dobou kamennou zvanou paleolit nazýváme nejstarší období dějinného vývoje trvající ve střední Evropě orientačně do 10. až. 8. tisíciletí př.n.l. V tomto odbobí ještě neexistují stavby a nedochází ani k obhospodařování půdy, člověk je zcela odkázán na přírodu. Doba ledová, tlupy a …

Starší doba kamenná – doba ledová, lov zvěře a sběr plodin, jeskyně, malby a pravěké nálezy Pokračovat ve čtení »