pravěk

Historie brtnictví a brtě – brtníci, počátky a rozvoj brtnictví Brtnictví je zaniklá činnost zabývající se získáváním včelího produktu – medu pro potravu. Brtnictví předcházelo včelařství, od kterého se v některých ohledech podstatně liší. Pravěk a vybírání včelích hnízd V nejstarších dobách dochází k loveckému vylamování medných plástů z hnízd divokých lesních včel. Na rozdíl …

Brtnictví – historie získávání medu od pravěku po středověk, počátky zemědělství a brtě Pokračovat ve čtení »

Doba železná – Keltská kultura a germánské kmeny Mladší a starší dobou železnou nazýváme období trvající na našem území cca od 8 století př.n.l do přelomu našeho letopočtu (0). Důležitým mezníkem je výroba železných nástrojů. Pokračuje zdokonalování zemědělství na principu trojpolního systému i rozvoj řemesel a obchodu. Halštatská kultura a starší doba železná Starší doba …

Doba železná – Halštatská kultura a Keltové, opevněná hradiště – oppida, germánské kmeny Pokračovat ve čtení »

Doba bronzová – únětická, mohylová a knovízká kultura Mladší a starší dobou bronzovou nazýváme období trvající u nás orientačně od 2. tisíciletí do 8. století př.n.l. Důležitým mezníkem je používání bronzových nástrojů a s tímto související zdokonalení obdělávání půdy. Objev bronzu a starověké civilizace Výroba bronzu odléváním z mědi a cínu se rozšířila do oblasti …

Doba bronzová – bronzové nástroje a zdokonalení zemědělství, pohřbívání a archeologické nálezy Pokračovat ve čtení »

Pravěk, pozdní doba kamenná – archeologické nálezy a zemědělství Pozdní dobou kamennou zvanou eneolit nazýváme období trvající ve střední Evropě cca od 4. do 2 tisíciletí př.n.l. Naše území je osídleno řadou pravěkých rodů a vedle společenského uspořádání dochází ke změnám též v oblasti zemědělství. Archeologické kultury a nálezy hrobů Rovněž období pozdní doby kamenné, …

Pozdní doba kamenná – archeologické nálezy hrobů a keramiky, rozrývání půdy a dělba práce Pokračovat ve čtení »

Pravěk, mladší doba kamenná – jeskynní obydlí a neolitické osady Mladší dobou kamennou zvanou neolit nazýváme období trvající u nás cca od 6. do 4. tisíciletí př.n.l. Po období klimatických a dalších změn dochází ke změně způsobu obživy a přechodu k primitivnímu zemědělství a domestikaci zvířat. Stálejší rodová obydlí a půda Zemědělský způsob obživy se …

Mladší doba kamenná – rodová obydlí a společná půda, neolitické osídlení a osady, kácení pralesů Pokračovat ve čtení »

Pravěk, střední doba kamenná – klimatické změny a lidské rody Střední dobou kamennou zvanou mezolit nazýváme období trvající ve střední Evropě orientačně od 10. až 8. tisíciletí př.n.l. do 6 tisíciletí př.n.l. V obživě nadále převažuje lov a sběr, k obhospodařování půdy a budování obydlí ještě nedochází s vyjímkou možných přístřešků. Klimatické změny a holocén …

Střední doba kamenná – doba ledová a změna klimatu, změna vegetace, zvěře i společnosti – kmeny Pokračovat ve čtení »

Pravěk, starší doba kamenná – život v jeskynních a pod skalními převisy Starší dobou kamennou zvanou paleolit nazýváme nejstarší období dějinného vývoje trvající ve střední Evropě orientačně do 10. až. 8. tisíciletí př.n.l. V tomto odbobí ještě neexistují stavby a nedochází ani k obhospodařování půdy, člověk je zcela odkázán na přírodu. Doba ledová, tlupy a …

Starší doba kamenná – doba ledová, lov zvěře a sběr plodin, jeskyně, malby a pravěké nálezy Pokračovat ve čtení »

Pravěk – doba kamenná, bronzová a železná Pravěk je nejstarším a nejdéle trvajícím dějinným obdobím, o kterém neexistují žádné písemné prameny. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury. Pravěk – neolitický dům Doplnit foto: Březno u Loun – rekonstrukce podoby neolitického domu v archeologickém skanzenu, cca 4 000 př. n. l.Dědictví zemědělské …

Pravěk – starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a železná Pokračovat ve čtení »