Památkové zóny v ČR – prostředí a stavby památkových zón

Vesnickou památkovou zónou (VPZ) rozumíme území hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady (případně vyhláškou Jihočeského KNV nebo vyhláškou hl. m. Prahy) za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany.

foto: Ochrana památková zóny

Přestože stavby vykazují pozdější úpravy, užití mladších typů krytin či jiných prvků, jejich prostorové uspořádání a tradiční formy zasluhují plošnou ochranu.
Obec Veselka, okres Blansko, Foto © MaČe • fotogalerie

Charakteristika zóny

Kromě vesnických sídel nebo jejich částí jsou mezi vesnické památkové zóny zařazeny též některé příměstské enklávy se zástavbou lidového charakteru nebo dochované kolonie dělnického bydlení.

Z hlediska stavebního fondu se památková zóna vyznačuje urbanistickým souborem staveb se stanoveným menším podílem nemovitých kulturních památek. Historický stavební fond a prostředí památkové zóny vyžadují vysoký a náročný stupeň památkové ochrany v předem určeném prostorovém rozsahu chráněného území.

Urbanistická struktura a formy staveb

Na výrazněji nenarušené urbanistické struktuře sídla nebo její určující části jsou zachovány původní objemové formy rozhodujících typologických druhů staveb. V předem stanovené míře autenticky dochované historické objekty nevykazují závažnější nedostatky.

Fasády staveb, okna a dveře

Většinově nebo alespoň v obnovitelné míře je zachováno pojednání hlavních fasádních ploch včetně původní velikosti a rozmístění otvorů s částečným dochováním původních oken, dveří a vrat.

Autor textu k Vesnickým památkovým zónám ČR © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru