Vlčnov – obec a usedlosti, kulturní akce, vinné búdy v části Stará Hora a Kojiny

Slovácká obec Vlčnov leží mezi nedalekým Uherským Brodem a vzdálenějším Uherským Hradištěm. Nad severovýchodním okrajem typické obce slováckého Dolňácka se zdvihají svahy osazené vinicemi, pod kterými stojí vinné búdy.

mapa: Vlčnov

Obec Vlčnov na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827. Zachyceny jsou stavby spalného i nesplaného provedení.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obec a usedlosti

Obec Vlčnov představuje hodnotné vesnické sídlo s dobře zachovanou půdorysnou strukturou. Ta je tvořena souvisle vedle sebe řazenými venkovskými usedlostmi, vyznačujícími se v přední části půdorysem ve tvaru písmene „L“.

Usedlosti vymezují protáhlé veřejné prostranství, přičemž ve střední části západní uliční fronty je situován kostel. Prostranství před kostelem je mírně rozšířeno a nabývá v důsledku průběhu a přerušení východní uliční fronty trojúhelníkového tvaru. Z důvodu postupného zastavění ústředního prostoru má obec Vlčnov i ve střední části ulicový charakter. Východně od středu obce jsou situovány hospodářské stavby dvora. Prostor sídelního útvaru neodmyslitelně dotváří rovněž drobné sakrální stavby výklenkových kaplí.

Domy a hospodářské stavby

Přední část každé usedlosti tvoří zděný dům a hospodářské stavby, které jsou stavebně propojeny. Vlčnovské domy se vyznačují zpravidla okapovou orientací, s krytým průjezdem do dvora. Z uvedeného důvodu nelze u starších staveb vyloučit ani orientaci štítovou, skrytou právě pod společnou střechou mající hřeben rovnoběžný s ulicí.

Zadní část usedlostí tvoří zahrada, původně s dřevěnou stodolou. Z protipožárního důvodu stávala stodola dále od ostatních staveb, tedy až ve střední nebo dokonce zadní části zahrady. Toto umístění si stodoly často ponechaly i po zděných přestavbách. Později byly na konci zahrad vystavěny novostavby domů, které daly vzniknout nové ulici zhruba souběžného směru.

Památkový potenciál obce

foto: Okapově orientované stavby

Okapově orientované domy v obci Vlčnov

Vedle starších a ponejvíce přízemních staveb nalezneme i mladší domy zvýšené o půdní nadezdívky a později celá patra.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Řada staveb se vyznačuje mimořádnými kvalitami, pro které byly prohlášeny za kulturní památky nebo si prohlášení nepochybně zasluhují. S ohledem na dochované urbanistické i architektonické kvality sídla, na jehož obraze se nadále podílí převažující počet tradičních staveb se zastoupením více než desítky památkově chráněných usedlostí, je nanejvýš žádoucí jeho památková ochrana formou prohlášení za památkovou zónu.

Tato skutečnost je dále podpořena jihomoravskou situací, charakterizovanou malým počtem dochovaných a prohlášených území s památkovou ochranou. V regionu jsou navíc prohlášeny pouze soubory vinohradnických staveb (Blatnice – Stará Hora, Veletiny – Stará Hora a právě Vlčnov – Kojiny), nikoliv však samotné obce se zástavbou obytné a hospodářské funkce.

Jízda králů a kulturní akce

Obec Vlčnov je známa rovněž lidovými tradicemi, mezi nimiž vynikají zejména tradiční folklórní slavnosti s proslulou Jízdou králů. V posledních době se Jízda králů rozrostla i o pravidelné kulturní akce, mezi které náleží zejména vystoupení folklórních souborů z České republiky i ze zahraničí nebo jarmark lidových výrobků.

Oficiální informace o Jízdě králů ve Vlčnově i přehled aktuálních kulturních akcí naleznete na stránkách obce Vlčnov.

Starší stavby obce Vlčnov – dům s výškou a samostatná komora

Sporadicky dochovanou starší vrstvu zástavby slovácké obce Vlčnov zastupují domy s tzv. výškou. K téměř zaniklé vrstvě zástavby ovšem náleží i samostatně stojící komory.

foto: Rolnický dům s výškou

Rolnický dům s výškou patrového bloku komor

Rolnický dům s výškou patrového bloku komor. Dvouúrovňovou střechu kryje obnovená došková krytina
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Dům s výškou

Výrazným reprezentantem domů s výškou je dům dochovaný v rámci usedlosti č. p. 57. V domě byla zřízena expozice rolnického bydlení, kterou spravuje muzeum J. A. Komenského sídlící v Uherském Brodě.

Od mladší zástavby se dům s výškou nápadně odlišuje již svoji architektonickou formou, neboť má římsu a hřeben střechy ve dvou úrovních. Výškový rozdíl odráží rozdílnou výšku stěn obytné a hospodářské části domu. V současnosti je dům krytý obnovenou doškovou krytinou, dříve běžně rozšířenou v nížinných oblastech nejen jižní Moravy. Pod níže nasazenou střechou sedlového tvaru je situována obytná místnost, sloužící dnes jako expozice rolnického bydlení. V krajní části je vjezd do prostoru hospodářského dvora, zakrytý dvoukřídlými dřevěnými vraty. Výše nasazená sedlová střecha kryje patrový blok komor s charakteristickými štěrbinovými otvory.

Celistvá plocha průčelní stěny je dnes bíle olíčena s výjimkou spodní části. Tzv. podrovnávka je provedena v charakteristické sytě modré barvě. Stejné modrobílé kombinace jsou rovněž další domy, ať již staršího nebo mladšího původu. Uvedenou barevností se vyznačují rovněž níže uvedené komory a vinné búdy, situované severovýchodně od obce v místní části Stará Hora a Kojiny.

Komora

foto: Komora

Samostatně stojící komora v obci Vlčnov

Samostatně stojící stavby komory, sloužící k uskladnění plodin a potravin. Stavby byly situovány před domy usedlostí, ke kterým provozně náležely..
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Jedna z posledních samostatně stojících komor, dochovaných ve Vlčnově i širším okolí Uherského Brodu, stojí před domem č. p. 47.

Se samostatnými sýpkami nazývanými zde komory nepřímo souvisí i tvar střechy u domu, který nevyžaduje „sýpkovou výšku“ v důsledku uskladnění obilí, mouky a základních potravin mimo vlastní dům. V komorách byly dále ukládány rovněž nádoby se zelím, sádlem nebo švestkovými povidly a v dobře větraném podkroví též sušené ovoce.

Vlastní komora je poměrně drobná stavba vyzděná z nepálených hliněných cihel a kryta střechou sedlového tvaru, přičemž původní doškovou krytinou již vystřídaly pálené tašky. Stavby komor v tradiční slovácké barevnosti jsou orientovány vstupem ke stavbě domu. Nad vstupem je vynechán poměrně velký podávací otvor do podkroví, zatímco v bočních stěnách se nacházejí jen větrací otvory malých rozměrů.

Mladší domy v obci Vlčnov – přízemní a patrové domy

Mezi vývojově starší stavby náleží domy s komorovým blokem nebo přízemní domy se samostatnými komorami, jež většinou zanikly. Mladšího původu jsou domy s hospodářským či obytným patrem nebo nadezdívkami.

foto: Dům

Přízemní dům okapové orientace

Zděný dům s okapovou orientací sedlové střechy. Hospodářské využití prostoru prozrazují ležaté větrací otvory.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Přízemní a patrové domy

Pro stavby bez samostatně stojících komor je opět příznačný růst výškového uspořádání. Oproti domům s výškou již probíhá nad celým půdorysem stavby situované při veřejném prostoru.

Zvýšení se přitom může projevit hospodářským patrem nebo více či méně vysokými půdními nadezdívkami. V obou případech prolamují obvodové zdivo typické ležaté otvory sloužícími odvětrání patrového nebo podkrovního prostoru. Později dochází ke stavbě plnohodnotného obytného patra s okenními otvory běžných rozměrů. Hospodářské prostory prozrazené malými větracími otvory mohou být přitom ještě ponechány nad krytým vjezdem vedoucím do prostoru uzavřeného dvora.

Režné a omítané zdivo

foto: Patrový dům

Patrový dům v režném zdivu ve Vlčnově

Zděný dům vystavěný z pálených cihel ponechaných v režném zdivu. Okenní otvory dokládají obytné využití patra.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Pro patrové domy je časté režné provedení v cihelném zdivu. Obvyklé je užití vhodného kamene na spodní část stavby, neboť kamenné kvádry jsou zpravidla odolnější vůči zemní vlhkosti.

Z hlediska architektonického výrazu domů z režného zdiva je typické pravoúhlé orámování otvorů oken a dveří. Záklenky jsou ovšem provedeny ve formě klenutých cihelných pasů s rovným nadpražím. Vyjímku mohou představovat větrací otvory, mající záklenky segmentové. Okna a dveře jsou samozřejmě dřevěná, stejně jako dvoukřídlá vrata. V případě vrat je s ohledem na jejich šířku proveden pas jako půleliptický, přičemž tento tvar sleduje rovněž nadpraží.

Běžné je ovšem i provedení vnějších omítek s plastickou výzdobou mladšího tvarosloví i barevnosti. Mezi výzdobou soustřeďující se opět na okenní otvory nebo plochu kolem nechybí ani secesní dekor z 1. třetiny 20. století. Charakteristickým znakem mladších povrchových úprav na exteriéru staveb je rovněž střídání hladkých a drsných ploch omítky. Oblíbeným motivem zůstávají hrozny vinné révy.

Střechy domů

Střechy sedlového tvaru jsou kryté převážně pálenou krytinou. Na některých domech můžeme ovšem zahlédnout i vláknocementové šablony nebo břidlici.

Stará Hora a Kojiny u Vlčnova – vinné búdy

Severovýchodně od středu obce Vlčnov stojí na svazích osázených sady a vinohrady soubor vinných búd. Drobné vinohradnické stavby stojí pod viničními tratěmi Stará hora a Kojiny.

mapa: Vlčnov – Stará Hora a Kojiny

Viniční tratě Stará hora a Kojiny na mapě stabilního katastru

Stavby nadzemních lisoven na mapě stabilního katastru z roku 1827. Všechny stavby značeny již jako nespalné.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Lisovny vína

Mimořádně významný vinohradnický soubor čítá několik desítek vinných búd. Nejlépe byly zachovány v trati Kojiny, přičemž zhruba čtyři desítky byly zahrnuty do území památkové rezervace Vlčnov – Kojiny. Zde lisovny vytvářejí charakteristickou štítově orientovanou řádkovou zástavbu podél jedné strany nezpevněné komunikace vedoucí pod viničními tratěmi.

Za hranicí památkové rezervace bohužel již došlo k výstavbě několika nevhodných objektů, neslučitelných s tradiční zástavbou co do velikosti i architektonického výrazu.

Materiál a konstrukce

foto: Búdy ve Vlčnově – Kojinách

Vinohradnické stavby lisoven vína ve Vlčnově - Kojinách

Drobné vinohradnické stavby lisoven kryté již sedlovými střechami s pálenou krytinou namísto původních došků.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Hliněné, hrázděné a zděné lisovny pocházejí z 18. až počátku 20. století. Některé starší búdy vyznačují se zabudovanou rámovou konstrukcí přitom mohly vzniknout i ze starších seníků.

Starší lisovny jsou převážně provedeny z dusané hlíny nabíjené mezi bednění, zatímco mladší z nepálených a později pálených cihel.

Interiér a exteriér

Stavby lisoven bez sklepů se vyznačují obdélníkovými půdorysy se dvěmi prostory. Přední představuje místnost s lisem a vinohradnickým nářadím včetně ukládání prázdných sudů i dalších nádob. Do tohoto prostoru se po sklizni snášely hrozny vinné révy a rovněž se zde lisovaly. Později zde bylo zřizováno i posezení, sloužící především o nedělích, svátcích a během slavností. Zadní prostor menších rozměrů představuje komůrku sloužící pro ukládání sudů s vínem.

Vnější vzhled lisoven je poměrně prostý, určovaný vápnem olíčenými stěnami a modrou podrovnávkou. Ta může být nanesena po celém obvodě stavby nebo jen na kratším průčelí s dveřním otvorem orientovaným k přístupové komunikaci. Vedle dveřního otvoru mohou plné zdivo prolamovat ještě malé větrací otvory, umístěné na čelním nebo bočním průčelí.

Střecha a střešní krytina

foto: Búdy na historické fotografii

Vlčnovské vinné búdy na historické fotografii

Historická fotografie vlčnovských búd, zastřešených ještě doškovou krytinou valbových nebo sedlových střech.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště
, Foto © neuvedeno • fotogalerie

Starší zastřešení představovaly valbové střechy kryté došky. V některých případech byly střechy opatřené nad dveřmi situovaným podávacím vikýřem pro ukládání sena do podkrovního prostoru.

V současnosti je tento typ střech, dříve běžných v oblasti celého nížinného Slovácka (tzv. Dolňácko), již nahrazen střechami sedlového tvaru. Bedněné štíty střech jsou více či méně předsazeny přes obvodové stěny, přičemž otvor s dřevěnými dvířky pro ukládání sena zůstal namnoze zachován. Dobře tepelně izolující, avšak snadno hořlavou, doškovou krytinu již nahradila nespalná krytina ze šablon nebo vápenocementových či pálených tašek. Soubor vinných búd je doplněn o vinařskou kapličku.

Moravské vinařské stezky

Mimořádně významný souborlisoven ve Vlčnově – Kojinách reprezentuje vinařskou oblast jihovýchodní Moravy a je součástí Moravských vinařských stezek – Uherskohradišťská oblast.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Vlčnov – Kojiny © Martin Čerňanský

Přejít nahoru