Veletiny – přízemní a patrové domy, lisovny vína na Staré Hoře

Slovácká obec Veletiny leží v jižní části Vizovické vrchoviny, v prostoru vymezeném nedalekým Uherským Brodem a Uherským Hradištěm. Kromě usedlostí a domků se na Staré Hoře jihovýchodně od jádra obce dochovaly lisovny vína.

mapa: Veletiny

Obec Veletiny na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, zobrazující usedlosti úhlového uspořádání i domky okapové orientace. Stodoly jsou ještě spalného provedení
a severní fronta není plně rozvinuta.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obec a usedlosti

Slovácká obec Veletiny představuje vesnické sídlo s poměrně dobře zachovalou urbanistickou strukturou, méně již historickými stavbami.

Základem této struktury jsou vesnické usedlosti úhlového půdorysného uspořádání ve tvaru písmene L. Většina těchto usedlostí je soustředěna při veřejném prostranství, jehož protáhlý a ve střední části se rozšiřující prostor svými stavbami zřetelně vymezují.

Historický vývoj obce

foto: Návesní fronta

Mladší okapově orientované domy v obci Veletiny

Mladší okapově orientovaná zástavba obce v severní části veřejného prostoru. Stavby se vyznačují různým výškovým uspořádáním a řešením průčelí.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Z hlediska historického vývoje je zajímavé srovnání současného stavu se stavem zachyceným mapou stabilního katastru z roku 1827. Mapa zobrazuje souvislé zastavění pouze na jižní straně veřejného prostoru, zatímco na protější straně zástavba vyjma okrajových částí ještě zachycena není.

Později zpravidla přestavěné domy a hospodářské stavby soustředěné při této straně komunikace pocházejí tedy nejdříve ze 2. čtvrtiny 19. století. Jednoznačnost komplikuje pouze nalezení nezachycených, avšak v době mapování existujících staveb (viz. právě lisovny vína na Staré Hoře u Veletin).

Bezpečně mladší jsou platí pro zděné stodoly,nahrazující v zadní části zahrad starší vrstvu zástavby z hořlavého materiálu. V závěru 19. století je obraz sídla doplněn o drobné sakrální stavby (kapli, sochu a kříž na podstavcích)

Přízemní a patrové domy

foto: Režný dům s nadezdívkou

Přízemní dům ponechaný v režném cihelném zdivu

Okapově orientovaný dům ponechaný v režném zdivu. Průčelí je členěno sestavou otvorů (okna, dveře, vrata a v horní části větrací otvory).
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Mezi převážně navenek okapově orientovanou zástavbou (štítová orientace doložena zcela výjimečně) převažují stavby výhradně mladšího data.

U domů je velmi dobře patrná postupná proměna výškového uspořádání. Zatímco starší zděné domy zůstávají přízemní obvyklé výšky, mladší jsou již opatřeny půdními nadezdívkami prolomenými ležatými větracími otvory. Dalším vývojovým stupněm jsou patrové domy s patrem vystavěnými nad celým půdorysem podél veřejném prostoru.

Režné a omítané zdivo

Pro mladší vrstvu okapově orientované zástavby jsou charakteristická průčelí ponechaná v režném zdivu vyjma jednoduchého orámování otvorů. Výrazným dekorativním prvkem průčelí se tak stává samotná skladba cihelného zdiva včetně záklenků otvorů (někdy potlačeny okenními šambránami) a rozmístění otvorů včetně provedení jejich dřevěných výplní.

Nechybí ovšem ani stavby omítnuté, s výraznou plastickou výzdobou mladšího tvarosloví. Na střechy sedlového tvaru je užita skládaná krytina z pálených tašek.

Stará Hora u Veletin – soubor vinohradnických staveb

Významný soubor vinohradnických staveb u obce Veletiny, prohlášený za památkovou rezervaci, leží v blízkosti komunikace vedoucí do Vlčnova. Vlastní lisovny vína jsou situovány pod vinicemi a sady vysázenými na svazích Staré a Nové hory.

mapa: Veletiny – Stará a Nová Hora

Obec Veletiny na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, zachycující pouze vinice (růžová barva). Stavby vinných bud zachyceny nejsou, třebaže již některé existovaly.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Lisovny vína zv. búdy

Vinné búdy byly vystavěny pod dnes již zaniklými viničními tratěmi a sady. Na rozdíl od samotných staveb jsou vinice mapou stabilního katastru roku 1827 zachyceny a doloženy rovněž výměrem ploch. Drobné nadzemní stavby čítající dnes méně než dvě desítky dochovaných lisoven bez sklepů jsou soustředěny převážně podél jedné strany nezpevněné komunikace vedoucí pod původními vinohrady.

foto: Stará Hora u Veletin

Soubor vinných búd na Staré hoře u obce Veletiny

Soubor vinných búd na Staré hoře situovaný podél nezpevněné komunikace vedoucí pod zaniklými vinicemi a sady.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Stavby lisoven vína tak vytvářejí charakteristickou štítově orientovanou a převážně jednořadou zástavbu datovanou od druhé poloviny 18. století po první polovinu 20. století.

Na trámech v exteriéru i interiéru staveb bylo nalezeno přímé datování, např. do roku 1774, 1820, 1822, 1833 nebo 1938. Jak již bylo uvedeno výše, navzdory tomuto není na mapě stabilního katastru žádná búda zobrazena narozdíl od sousedního Vlčnova.

Stěny a povrchová úprava lisoven

Vnější a hmotově prostý vzhled lisoven je určován vápnem obílenými stěnami vyzděnými z nepravidelného kamene a nepálených cihel, později i cihel pálených.

foto: Vinné búdy na Staré Hoře

Zděná lisovna zastřešená mladší sedlovou střechou

Zděná lisovna zastřešená mladší sedlovou střechou, jejíž přesazený okraj s bedněným štítem je podpírán krajními sloupky a vyloženým středovým trámem.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Spodní část staveb charakterizuje sytě modrá podrovnávka nanesená na vstupním průčelí včetně dveřní špalety, případně i na bočních stěnách. Vyjma otvoru s dveřmi vodorovného nebo diagonálního kladení prolamují plné zdivo pouze malé větrací otvory, umístěné nad dveřmi nebo častěji na stěnách zhruba v polovině jejich výšky.

Zastřešení a krytina lisoven

Původní zastřešení představované s velkou pravděpodobností valbovými střechami krytými došky se nedochovalo a bylo nahrazeno výrazně předsazenými střechami sedlového tvaru.

Jejich jednoduše svisle bedněné štíty doplněné dvířky pro ukládání sena do prostoru krovu jsou skrze dřevěný hranol a vodorovný trám vynášeny dvojící krajních sloupků a vyloženým středovým trámem opatřeným profilací i možnou datací. Se změnou konstrukce krovu souvisí i změna střešní krytiny, kterou v současnosti tvoří výhradně pálené tašky.

Interiér lisoven vína

foto: Interiér vinné búdy

Interiér lisovny s trámovým stropem

Pohled do interiéru lisovny s trámovým stropem. Středový trám opatřen rytou datací rokem 1822 v zrcadle.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště
, Foto © MaČe • fotogalerie

Interiér nepodsklepených lisoven se vyznačuje dvěmi prostory. V přední místnosti větších rozměrů byl umístěn dřevěný lis a vinohradnické nářadí včetně možnosti ukládání prázdných sudů a jiných nádob. V tomto prostoru tedy docházelo k lisování hroznů vinné révy snášených po sklizni z vinic. Později zde mohlo být i posezení, využívané zejména o nedělích, svátcích a v průběhu slavností.

Zadní a menší místnosti sloužila jako komůrka pro ukládání sudů s vínem, v jejíž zadní stěny byl ponechán výklenek pro svícení. Stropní konstrukce obou prostor je vynášena společným středovým trámem, na který jsou uloženy příčné trámy opatřené prkenným záklopem.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Obec Veletiny a vesnická památková rezervace Veletiny – Stará Hora © Martin Čerňanský

Přejít nahoru