portály

Portál je architektonicky nebo plasticky zdůrazněný vchod nebo vjezd (z latiny, porta – brána) V závislosti na použitém stavebním materiálu může nabývat různých tvaroslovných forem, proveden na vchodem nebo vjezdem s rovným nadpražím nebo klenátým pasem. Kamenné portály středověké Z hlediska historického vývoje vesnického stavitelství jsou důležité kamenné portály objevené stavebně historickým průzkumem (SHP) v …

Portál Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků. Kamenné stavby a kamenické prvky Na zdivo je použito sbíraného …

Zděné gotické a renesanční stavby – kamenné stěny a kamenické prvky na portály a ostění Pokračovat ve čtení »