Vesnice ve středních Čechách s nepravidelnou nebo pravidelnou návsi

Vesnice středních Čech – středověké vesnice

Ve středních Čechách převažují středověké vesnice návesního typu. Podle půdorysného obvodu návsi je dělíme na nepravidelné nebo pravidelné, s tvary okrouhlými nebo pravoúhlými.

Vesnice s nepravidelnou návsí

Staršího původu pravděpodobně budou menší vesnice s návsí a plužinou (rozvržení polností) nepravidelného tvaru. Nemusí to ovšem býti vždy pravidlem. Kromě možného stáří lokality může nepravidelnost založení odkazovat rovněž na místní přírodní podmínky. Jedná se zejména o svažitost a členitost terénu nebo průběh místní vodoteče (potok) či jiné zamokřené území.

Vesnice s okrouhlou návsí

Středověkého původu jsou rovněž tzv. okrouhlice, tj. vesnice s návsí okrouhlého či oválného tvaru. Zpravidla se jedná o vesnice gotického založení charakterizované dostředným uspořádáním plužiny a jednou přístupovou komunikací vedoucí do prostoru okrouhlé návsi více či měně pravidelného půdorysu.

Vesnice s pravidelnou návsí

Dalším typem středočeských návesních vesnic středověkého původu jsou vesnice s návsí pravidelného tvaru. V porovnání s vesnicemi předchozího typu jsou jejich návesní prostory podstatně větší a rozlohou často srovnatelné s náměstími tehdy zakládaných městeček.

Pravidelnost návsí svědčí o jejich plánovitém rozměření, opět s možnými výjimkami ve vztahu k místním přírodním podmínkám včetně klimatu. Pravidelnému půdorysu převážně obdélníkového tvaru odpovídá i pravidelné řazení velkých zemědělských usedlostí, představujících provozně samostatné hospodářské jednotky středověké vesnice.

Za usedlostmi vymezujícími návesní prostor veřejné funkce jsou pravidelně rozvrženy i selské polnosti s výjimkou rohových úseků vyhrazených pro přístupové komunikace.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – vesnice ve středověku © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *