Zlínský kraj – památkové rezervace a zóny

Vesnické památkové rezervace a zóny Zlínského kraje nejpočetněji zastupuje valašská zástavba typická pro CHKO Beskydy. Velmi pozdní osídlení provází salašnictví a pastvectví, odrážející se rovněž v typologické skladbě tradiční roubené zástavby. Dále je Zlínský kraj zastoupen vinohradnickými stavbami v podobě typické pro oblast Uherskobrodska a vesnicemi východní Hané, kde jsou dochovány tzv. domy s výškou.

CHKO Beskydy

Nejvýše položené oblasti Zlínského kraje představuje CHKO Beskydy, přesněji západní část Moravskoslezských Beskyd rozprostírající se na části kraje. Vzhledem k nemožnosti obvyklého zemědělského obhospodařování půdy byla hornatá oblast osídelna velmi pozdě. Osídlení přitom probíhalo formou valašské kolonizace s postupným odlesňováním údolních i svažitých ploch pro účely pastevectví a salašnického chovu dobytka. S přeměnou na pasteveckou a salašnickou krajinu souvisí rovněž nepravidelná a rozptýlená zástavba nevytvářející prostor hospodářského dvora, tolik charakteristický pro nížinné zemědělské oblasti.

Stavby reprezentované domem karpatského typu a salašnickými stavbami stojí osamoceně uprostřed pasek a holin nebo jsou sdružovány do sídelních shluků, často rodinného charakteru. Navzdory pozdnímu osídlení zůstává s ohledem na lesnatou horskou oblast hlavním stavebním materiálem dřevo, používané na stěny roubených staveb i střešní konstrukce. Charakteristická lomená střecha s polomením výrazně přesahuje po celém půdorysném obvodě domu a je kryta šindelovou krytinou.

Seznam památkových rezervací v CHKO Beskydy >

Seznam památkových zón v CHKO Beskydy >

Uherskobrodsko

Z hlediska lidové architektury jsou významné rovněž jižně položené oblasti Zlínského kraje, reprezentující etnografický region Uherskobrodska. Památkově chráněné lokality zde ovšem nepředstavují zastavěná obytná území obcí, ale soubory vinohradnických staveb typických pro tuto oblast jižní Moravy. Vinné búdy, jak se tyto drobné nadzemní stavby lisoven na nazývají, jsou zpravidla situovány na okraji obce. Nezaměnitelné vinohradnické stavby vytvářejí charakteristickou jednostrannou řadovou zástavbu podél nezpevněné cesty vedoucí pod viničními někdy již zaniklými viničními tratěmi.

Seznam památkových rezervací na Uherskobrodsku >

Seznam památkových zón na Uherskobrodsku >

Haná

Úrodná oblast Hané ležící východní částí na území Zlínského kraje je charakteristická okapovou zástavbou s krytými vjezdy. Zástavba souvisle vymezených veřejných prostorů návesního nebo ulicového charakteru je tvaořeny typickými hanáckými statky. Převažují zde dvoustranné úhlové (hákové) půdorysy se stodolami umístěnými až na konci zahrad.

Mezi nejhodnotnější objekty reprezentující místní stavební tradici náleží zejména tzv. domy s výškou, charakterizované zvednutím části domu o patrovou komoru. Architektura zdejších vesnic se stavbami náležejícími k pomoravsko-panonskému (pomoravsko-podunajskému) domovému typu byla rovněž neodmyslitelně spjata s dnes již ojediněle dochovanou doškovou krytinou.

Seznam památkových rezervací na Hané >

Seznam památkových zón na Hané >

Autor textu a fotodokumentace Zlínský kraj – památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru