Valba a polovalba u strmých a šikmých střech

Valbou nebo polovalbou rozumíme šikmou část střechy, umožnující snadný odtok dešťových srážek i tajícího sněhu nad rámec dalších funkcí střešního pláště. Oproti valbě zaujímající celou výšku střešní konstrukce se polovalba vyznačuje výškou poloviční, či ještě menší. Uplatnění valeb a polovaleb přirozeně odpovídá stavbám s valbovými nebo polovalbovými střechami (MaČe).

Valba

1. Zešikmená trojúhelníková část střechy na užší straně domu. Střecha s valbou je označována jako čtyřokapová nebo valbová střecha;

2. Ve významu pavlač (nářečně, Chodsko) (V. Frolec, J. Vařeka, str. 242).

též

Valbička

Malá valba, která seřezává vrchol štítu u sedlové střechy (J. Vařeka, str. 242).

též

Nástrešnik

/ nářečně, moravsko-slovenské pomezí

Malá předsazená valbička (J. Vařeka, str. 131).

též

Valbové podlomení

Podlomenice, viz samostatné heslo Lomenice a podlomenice

Polovalba

Malá valba s okapem položeným u hřebenu (hřebenová polovalba) nebo u okapu střechy (okapová polovalba, viz heslo valbové podlomení výše). Střecha s polovalbou je označována jako polovalbová střecha; (V. Frolec, str. 172/doplněno text kurzívou a druhou větu).

též

Slamek

/ nářečně, Těšínské Slezsko

Malá polovalba u vrcholu střechy (V. Frolec, str. 199).

též

Šup

/ nářečně, východní Čechy

1. Šup je vrchní část zkoseného štítu. Zkosení je zpravidla provedeno seříznutím krajních krokví tvořících ramena štítu v místě spojujícího hambalku. V těchto místech jsou připojeny trámky, jejichž druhý konec je uložen na vrchoul předposlední příčné vazby krovu. Na Valašsku je zkosení štítu, resp. střechy, označováno „ šuty “, „ na pohlavek “, na jihovýchodní Moravě „ šop “, „ spúšťka “ aj.; (lit. 016: V. Frolec, str. 229/upraveno).

2. Polovalba, valbička

3. Záklopa

4. Kabřinec (V. Frolec, str. 229/upraveno).

Obdobnou funkci jako polovalby plnily tvarově podobné jehlanové kabřince. Kabřince a následně i polovalby představovaly konstrukčně i řemeslně náročnější řešení, byly proto nahrazeny sedlovými střechami s trojúhelníkovými štíty namísto pološtítu. Později plní ochrannou funkci štítu přesah střechy s mladší vaznicovou konstrukcí. (MaČe)

Autoři hesel z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Poznámky a citace k příspěvku:

[-]

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru