Pravěk – doba kamenná, bronzová a železná

Pravěk je nejstarším a nejdéle trvajícím dějinným obdobím, o kterém neexistují žádné písemné prameny. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury.

Pravěk – neolitický dům


Doplnit foto: Březno u Loun – rekonstrukce podoby neolitického domu v archeologickém skanzenu, cca 4 000 př. n. l.
Dědictví zemědělské kultury

Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období, případně ještě období pozdní.

Z hlediska časového zahrnuje pravěká doba orientačně období od 3 milionů let před naším letopočtem do počátku našeho letopočtu. V oblastech Blízkého východu a Středomoří se přitom doba bronzová a železná překrývá již s obdobím starověku.

Starší doba kamenná – paleolit

(~ do 10.-8. tisíciletí př.n.l.)

Tlupy žijící v jeskyních a volně se pohybující za potravou. Obživu tvoří lov zvěře a sběr plodů, rostlin i semen. Významným objevem je oheň, viz. starší doba kamenná. Více viz. Starší doba kamenná.

Střední doba kamenná – mezolit

(~ do 6. tisíciletí př.n.l.)

Období výrazných klimatických změn, mění se vegetace i druhové složení zvěře (tání ledovců a ubývání velkých savců). Více na stránce Střední doba kamenná.

Mladší doba kamenná – neolit

(~ do 4. tisíciletí př.n.l.)

Změna způsobu obživy, objevuje se chov a primitivní zemědělství na společné rodové půdě. Osady jsou zakládány v nejteplejších a nejúrodnějších oblastech středních Čech a jižní Moravy, většina území pokryta lesy. Budují se obydlí a zakládají obdělávané plochy. Rodová obydlí tvoří tzv. dlouhé domy. Ohniště, pec a jámy na obilí situovány samostatně. Více viz. Mladší doba kamenná.

Pozdní doba kamenná – eneolit

(~ do 2. tisíciletí př.n.l.)

Dochází k dělbě práce, přičemž půda je již rozrývána dřevěným hákem. Více na stránce Pozdní doba kamenná.

Doba bronzová

(~ 2. tisíciletí př.n.l. – 8 století př.n.l)

Sídelní postup do oblastí dosud trvale neobývaných a rozvoj zemědělství. Různé způsoby pohřbívání reprezentující jednotlivé kultury. Více na stránce Doba bronzová.

Doba železná

(~ 8. století př.n.l – 0)

Zdokonalení zemědělství a obhospodařování půdy formou trojpolního systému nevyžadujícího časté stěhování. Na našem území se objevují Keltové, které před počátkem n.l. vytlačují germánské kmeny. Více na stránce Doba železná.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pravěk – doba kamenná, bronzová a železná © Martin Čerňanský

Přejít nahoru