Moderní dějiny a naše země

Dějiny 19. století

Moderní dějiny vymezují odbobí od 19. století do současnosti. První polovinu 19. století nazýváme klasicistním obdobím, zatímco druhá polovina 19. století již představuje historizující období. Dějinám 20. století je věnována samostatná stránka.

Zemědělská výroba a klasicismus

Mezi léty 1815-1850 vzrostl počet obyvatelstva o 40% a zvýšená poptávka po potravinách a surovinách byla hlavní příčinou intenzivní zemědělské výroby. Výrazově určující slohovým projevem 1. poloviny 19. století je klasicismus, vycházejí z antického tvarosloví. Na venkově se ovšem vyznačuje strohými architektonickými formami.

Zemědělská a textilní výroba

Průvodním jevem zemědělské výroby bylo zejména rušení pastvin, zavádění stájového chovu dobytka a nahrazování trojpolního systému střídavým hospodařením. Rušení pastvin však bylo na druhou stranu zpomalováno textilní výrobou (potřeba chovu ovcí) a odporem nejchudších vrstev obyvatelstva. Na luka byly přeměňovány zejména v té době již málo výnosné rybníky.

Průmyslová výroba, železnice a nerosty

Ve 2. polovině 19. století se české země již řadí k zemím s vyspělou průmyslovou výrobou. Mezi základní předpoklady náležela vysoká hustota osídlení i komunikační sítě, doplňované železničními tratěmi. Důležitou roli sehrála i rozmanitost regionů (zemědělsky úrodné středozemí, neúrodné horské pohraničí) a nerostné bohatství.

Dějiny 20. století

I. světová válka a český stát

První polovina 20. století je poznamenána především I. a II. světovou válkou.

II. světová válka a nástup komunismu

K výrazné změně vnějšího výrazu staveb a zejména k rozrušování půdorysné struktury sídel dochází ve větší míře až od 2. třetiny 20. století v důsledku nastupující socialistické ideologie provázané s trvalým odmítáním tradičních hodnot. V architektonické tvorbě se tato doba odrazila nepochopením tradičních kvalit historického stavitelství a nesprávně vedenou snahou o vyrovnání vesnice s prostředím socialistického předměstí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Moderní dějiny 20. století © Martin Čerňanský

+ zánik vesnic, viz zaniklé vesnice – pohraničí, přehrady

+ přemístění vesnic, Zvírotice

+ zdůraznit význam chalupaření jako fenomén naší republiky

Literatura a odkazy k tématu:

Dějiny zemí Koruny české I. © Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru