Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů

Kruhové zrcadlo s profilovaným rámem ve štitu domu č. p. 78 v obci Pavlov, okres Břeclav
PAVLOV, památková rezervace, okres Břeclav – detail zděného štítu domu č. p. 78 s letopočtem uvnitř profilovaného omítkového rámu ve tvaru kruhu. Foto: 2009, MaČe, NPÚ

Zrcadlem v architektuře rozumíme mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru, sloužící k dekoraci stavby nebo její části, případně sochařské výzdoby. Za účelem dekorace nebo z jiného důvodu může být zrcadlo opatřeno nejrůznější výzdobou související zpravidla se samotnou stavbou, případně se vztahující k historické události nebo postavě.

Zrcadla a rámy

Zrcadla mohou být provedena ve dřevě, kameni nebo v omítce, přičemž technika provedení přímo souvisí s materiálem konstrukčního prvku nebo povrchovou úpravou stěny či stropu. Časté jsou zejména jako součást výzdoby průčelí, především pak výzdoby štítu.

Po obvodě mohou být zrcadla zdůrazněna rámem, rytým nebo ve formě plochého či profilovaného pásku. V tomto případě nemusí být zrcadlo nutně vpadlé nebo vystouplé a tvar je určován pouze orámováním. Pro odlišení je vhodnější užít pouze termínu rám, případně zrcadlový rám. U malované výzdoby je vhodnější upřesnit právě uvedením techniky provedení.

Doložena jsou přitom zrcadla a rámy (pracovní seznam):

  • rytá / do dřeva, rám
  • dlabaná / do dřeva, zrcadlo
  • tesaná / do kamene, rám nebo zrcadlo
  • škrábaná / do omítky (sgrafito), rám nebo zrcadlo
  • malovaná / na dřevo nebo omítku, rám nebo i vnitřní plocha
  • štuková / plastická omítka, rám nebo zrcadlo

Oválné nebo kruhové zrcadlo a rám

K nejjednodušším zrcadlům a rámům patří zrcadlo a/nebo rám ve tvaru kružnice nebo oválu. Časté jsou zejména na štítovém průčelí zděných staveb, umístěné zpravidla na osu štítu.

Velikostí mohou odpovídat větracím otvorům a jsou do jisté míry rovněž „okénkem“, avšak do historie stavby. Často totiž obsahují dataci, která může odpovídat době výstavby nebo pozdější renovace (někdy doplněno R. nebo Reno.), zejména pokud při této došlo k podstatné úpravě průčelí stavby. V některých případech může být údaj opakován nebo ponechán ze staršího objektu nebo stavební úpravy, nekorespondující se stávajícím výrazem průčelí.

Medailon

Kromě zrcadel bývají oválného nebo kruhového tvaru rovněž medailony, z francouzštiny „médaillon„, viz francouzské „médaille“ znamenající medaily pro vítěze, vyznamenání, medailonek (i přívěsek), pamětní minci i odznak nebo štítek. Medailony byly umísťované rovněž na průčelí staveb nebo v jejich interiéru včetně nábytku. Oproti běžným zrcadlům je charakterizuje reliéfní nebo malovaná busta významné osoby, světce nebo antického božstva. [1]

Obdélné nebo čtvercové zrcadlo a rám

Z dalších jednoduchých tvarů je zastoupen obdélník nebo čtverec, zpravidla však s vykrojenými stranami nebo rohy. Strany bývají vykrojeny uprostřed své délky půlkruhově, rohy čtvrtkruhově. Častější jsou vykrojené rohy, přičemž tohoto tvaru je užíváno na dřevěných dveřích i kamenných podstavcích soch, případně na stropech ve formě štukové výzdoby.

Čtyřlisté zrcadlo nebo rám, kvadriloba

Kvadriloba je architektonický dekorativní ornament ve tvaru čtyřlistu či čtyřlístku, ze kterého je odvozen rovněž jeho název. V latině „quattuor“ je čtyři a „folium“ list, anglicky tedy „quatrefoil“ nebo též právě „quatrelobe„, kde „lobe“ znamená lalok v širším významu (u listu i orgánu). Obdobně trojlístek, anglicky „trefoil“ spojením s číslovkou tři z latinského „trifolium„, které přímo odkazuje na jetel s trojčetnými listy, výjimečně i vícečetnými.

Zrcadlo ve tvaru kvadriloby ve štitu viničního domu č. p. 161 v obci Pavlov, okres Břeclav
PAVLOV, památková rezervace, okres Břeclav – detail zděného štítu viničního domu č. p. 161 s datací rámovanou kvadrilobou provedenou sgrafitovou technikou. Foto: 2006, MaČe, NPÚ

S ohledem na své geometrické utváření je kvadrilob symetrický podle čtyř os. Ve stylizované podobě může být základem i čtverec, doplněný uprostřed každé strany nebo v rozích kruhovými segmenty o stejném poloměru. Zpravidla se jedná o půlkruhy nebo část odpovídající třem čtvrtinám. V některých případech se kruhy mohou po doplnění do plného tvaru dotýkat ve středu čtverce.

Slohová architektura a umění, kružby a půdorysy

Kromě architektury nalézáme motiv kvadriloby rovněž v malířském a sochařském umění, rovněž v heraldice a mezi tradičními křesťanskými symboly. Zvláště oblíbený byl motiv kvadriloby během gotického a renesančního období. Příkladem mohou být okenní kružby [2], ale rovněž také půdorysy centrálních staveb nebo objektů jiné funkce (např. kašny).

Lidová architektura, rytá nebo štuková zrcadla a rámy

V případě staveb lidové architektury je kvadrilob, ať již geometrický nebo stylizovaný, často použitý pro orámování datace stavby. Jednat se přitom může o stavby dřevěné i zděné, obytné i hospodářské (rámová stodola v Salajně), pocházející z nejrůznějších časových období. Někdy mohou být v rámu stejného tvaru uvedeny iniciály (z latinského initium, tj. začátek, v tomto případě začáteční písmena jména a příjmení).

Zrcadlo ve tvaru stylizované kvadriloby s datací u sýpky č. p. 5 v obci Komárov, okres Tábor
KOMÁROV, památková rezervace, okres Tábor – detail zděného štítu patrového špýcharu usedlosti č. p. 5 s datací rámovanou kvadrilobou provedenou štukovým páskem. Foto: 2008, MaČe, NPÚ

Čtyřlistého tvaru, tedy kvadriloby, je použito rovněž pro větrací otvory. Častý je u vývojově starších bedněných štítů stejně jako u mladší štítů zděného provedení.

Kasulové zrcadlo a rám

Rám ve tvaru kasule, tj. ornátu. Ornát je svrchní roucho užívané kněžími a vyznačující se zvonovitým nebo rovným střihem. Vznikl z krátkého tkaného přehozu bez rukávů, jen s otvorem pro hlavu, latinsky zvaného „casula„. [3] Barokní ornát se pro svůj tvar lidově nazývá „basička“ nebo „houslička„[4], přičemž právě tento tvar je užíván i v barokní architektuře dynamického směru.

Příkladem jsou zejména kasulová okna barokních kostelů, ale může být provedený rovněž ve štukové výzdobě průčelí zděných staveb. Zde jej můžeme vnímat rovněž jako slepé, tj. iluzivní okno, s reliéfem, malovaným obrazem nebo již jen fasádním nátěrem namísto prosklení.

Kasulový rám na štitovém průčelí usedlosti č. p. 1 ve starých Bohnicích, Hlavní město Praha
STARÉ BOHNICE, památková zóna, Hlavní město Praha – zděný štít barokního domu usedlosti č. p. 1 s kasulovým rámem, tj. rámem ve tvaru ornátu, mezi oválnými větracími otvory. Foto: 2013, MaČe, NPÚ

Kartuše

V případě náročného plastického orámování tvořeného rostlinným dekorem s rozvilinami a závitnicemi se zpravidla již jedná o kartuši [5], z francouzštiny „cartouche„. V ženském rodě znamená též „pouzdro, obal„, v mužském kartuš i ve smyslu zdobného rámu kolem legendy či nápisu na obrazu nebo mapě. Vnitřní plocha navíc bývá oproti plochému zrcadlu zpravidla vypuklá, nejedná-li se o druhý případ.

Orámování katruše může být provedeno i za použití ornamentu označovaného jako rokaj, z francouzštiny „rocaille“ [6], ve tvaru lastur, plaménků nebo listů.

Text a fotodokumentace ke kapitole Zrcadla a rámy Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:

[1] Medailon (architektura). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medailon_(architektura)

[2] Quatrefoil. Tamtéž, [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Quatrefoil

[3] Chasuble. Tamtéž,, [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Chasuble

[4] Ornát. Tamtéž,, [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ornát

[5] Cartouche (design). Tamtéž, [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cartouche_(design)

[6] Rocaille. Tamtéž, [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Rocaille

Přejít nahoru