Vinné sklepy a skladování vína – stavba sklepa a odvětrání, vinobraní

Vinné sklepy jsou uměle vytvořené podzemní prostorysloužící ke skladování vína. Mohou stát pod vinohrady jako řádková zástavba (tzv. sklepní ulice) nebo tvořit místní část obce jako volné seskupení staveb.

Vinné sklepy

foto: Vinné sklepy

Vinné sklepy a skladování vína

Petrov-Plže – soubor vinných sklepů a malované výzdoba s motivem révy Pavlov – vinná réva jako štuková výzdoba Nový Šaldorf – vinný sklep a sudy s vínem
Dědictví zemědělské kultury, Foto: MaČefotogalerie

Z hlediska půdorysného uspořádání vinného sklepa lze rozlišit jednoduchý obdélníkový půdorys různé délky i šířky nebo složitější řešení vytvářející systém chodeb, navazujících nejčastěji kolmo na sebe. Kromě jednoprostorového řešení se můžeme setkat rovněž s víceprostorovým řešením, u kterého každý z oddělených prostorů slouží jinému vinaři.

Z hlediska výškového uspořádání rozlišujeme sklepy rozmístěné v jedné nebo několika výškových úrovní, nevyjímaje v případě zahraničí ani celá podzemní poschodí nad sebou.Jiným typem uspořádání po výšce je kombinace vinného sklepa s nadzemní lisovnou, sýpkou nebo stavbou domu.

Hloubené, tesané a zděné sklepy

Podle způsobu provedení rozlišujeme vinné sklepy vyhloubené v soudržné zemině či pískovci nebo vytesané ve skalnatém masívu. U nesoudržných zemin jsou hloubené vinné sklepy zajištěny klenbou zděnou z kamene nebo pálených cihel.

Vstup do sklepa

Vstup do vinného sklepa může zajišťovat šíje nebo jen vstupní portál, pokud se jedná o sklep zahloubený ve svažitém terénu. Šíjí rozumíme šikmou chodbu vyrovnávající výškový rozdíl mezi vstupním terénem a sklepním prostorem. Od tohoto rozdílu se odvíjí i délka chodby, která může být při hlubším založení sklepa opatřena i schodišťovými stupni.

Odvětrání sklepa a větrací šachty

S ohledem na skladovací funkci i bezpečný pohyb osob musí být vinné sklepy řádně odvětrány. K přirozenému odvětrání prostorů pod úrovní terénu slouží větrací šachty, pro které se užívá rovněž názvu větrací otvory nebo větrací komíny.

Větrací šachta je zděná z materiálu nepodléhajícího hnilobě – kámen či cihly. Ústí šachty je nad terénem opatřeno krycí hlavicí nebo jinak zabezpečeno.

Skladování vína

V odvětraných prostorách byly na kantýřích uloženy dřevěné sudy s vínem. Později se pro uskladnění vína užívá nádob ze sklademižónů.

Výzdoba staveb a vinobraní

Hrozny vinné révy jsou oblíbeným motivem malované či štukové výzdoby sklepů a domů stojících ve vinohradnických regionech. Sběr vína oslavuje slavnost zvaná vinobraní.

Památkové rezervace s vinnými sklepy

Soubory vinných sklepů reprezentují i prohlášené památkové rezervace, jmenovitě části obcí Petrov – Plže a Blatnice pod Sv. Antoníčkem.

Autor textu a fotodokumentace k Vinařství – vinné sklepy a vinobraní © Martin Čerňanský

Přejít nahoru