Raabizační vesnice založené ve 3/4 18. století

K zakládání raabizačních vesnic došlo za vlády Marie Terezie na počátku poslední čtvrtiny 18. století. V rámci rabizace bylo v Čechách založeno více než sto vesnic a obdobný počet byl založen i na Moravě.

Raabizační vesnice
Raabizační vesnice pravidelného půdorysu i členění zastavěného území. Příkladem je novověká ves Josefov (okres Hodonín) a místní část obce Tereziny Dary (Jičín). Některé z raabizačních osad vznikly rozdělením dvora a jeho polností. Ortofotomapy © Seznam.cz, a.s., historické mapy © ČÚZK.

Raabizační vesnice vrcholného novověku se oproti sídlům vrcholně středověkého původu vyznačují na první pohled odlišným půdorysným uspořádáním i stavebním fondem.

Raabizace

Raabizací nazýváme poddanskou a pozemkovou reformu pojmenovanou podle jejího iniciátora – dvorního rady F. A. Raaba. Podnětem k zahájení reformy byla neefektivnost zemědělského hospodaření na vrchnostenských dvorech, které byly odkázány na neproduktivní robotní praci svých poddaných. V reakci na tuto skutečnost došlo od roku 1775 ke zrušení dvorů na všech bývalých jezuitských i komorních a městských panstvích. Na nátlak feudální vrchnosti byly raabizační reformy císařem Josefem II. pozastaveny a některá města nebo panství raabizaci odmítla již z počátku.

Robota a selské bouře

Cílem pozemkové a současně i poddanské reformy byla především snaha zvýšit produktivitu zemědělské výroby a současně upustit od rozsáhlých robotních povinností vyvolávajících v tomto období již značné selské bouře. Nejvíce raabizačních vesnic vzniklo právě v blízkosti ohnisek těchto bouří, zejména pak ve východních Čechách.

Zrušení dvora a rozpracelování půdy

Zrušené panské dvory byly rozprodány či pronajaty a jejich pozemky rozparcelovány, a to zpravidla mezi poddané. Rušení panských dvorů či velkostatků v období raabizace bylo nezřídka provázeno i fyzickým zrušením dvora.

Velké hospodářské dvory jednotlivých panství s rozsáhlými polnostmi byly přitom nahrazeny menšími zemědělskými usedlostmi s menší výměrou půdy, lépe vyhovujícím potřebám jedné rodiny. Počet zemědělských usedlostí v tomto období výrazně stoupl a přinesl sebou i požadované zvýšení zemědělské výroby.

Rozdělení dvora a samostatné jednotky

Časté bylo rovněž rozdělení vrchnostenského dvora do několika provozně samostatných částí, které byly stavebně odděleny a adaptovány pro potřeby nově vzniklých hospodářských a obytných jednotek.

Vedle půdorysného uspořádání menšího měřítka je pro vrcholně novověké raabizační vesnice příznačné i početnější zachování staveb odpovídajících době založení, někdy i včetně výplní otvorů (okna, dveře, vrata).

Jmenný rejstřík raabizačních vesnic

Přestože za určující je nezbytné považovat historické souvislosti spočívající ve vazběna bývalé panství i charakteristické půdorysné uspořádání, mohou na založení vesnic v období raabizace přímo či nepřímo poukazovat i jejich názvy.

V rejstříku jmen lze častěji vysledovat přívlastek Nový nebo Nová. S raabizací přímo souvisí název obce Tereziny Dary (k reformě došlo za vlády Marie Terezie) a Ráby (pojmenované na počest jejího reformátora).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Raabizační vesnice © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

Dějiny zemí Koruny české I. © Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru