Krajinná památková zóna – typy krajiny, kolonizace a kompozice

Krajinnou památkovou zónou (KPZ) rozumíme větší či menší území zahrnující sídelní útvary a ucelené krajinné celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou kultivována i formována historickou činností člověka a zasluhuje památkovou ochranu.

foto: Zemědělská krajina s alejemi

Stromová alej v krajinné památkové zóně Osovsko

Krajinná památková zóna Osovsko tvoří zemědělsky obhospodařované plochy s řadou barokních kompozičních záměrů i ve formě alejí lemujících komunikace.
Osovsko, okres Beroun, Foto © MaČefotogalerie

Kulturní krajina

Krajinné památkové zóny reprezentují dochovanou kulturní krajinu v její historicky utvářené podobě, tzn. bez výraznějších negativních zásahů do člověkem formovaného přírodního prostředí nebo urbanistické struktury sídel.

Území krajinných památkových zón se zpravidla vyznačuje vyváženou skladbou přírodních a sídelních ploch s krajinnými nebo architektonickými dominantami (hrady, zámky, tvrze, kostely, panské dvory) odrážejícími se v četných panoramatických pohledech.

V případě starých sídelních lokalit zahrnuje území krajinné památkové zóny i významné archeologické nálezy z pravěkého nebo raně feudálního období.

Zemědělská krajina a kolonizační typy

Příkladem krajinné památkové zóny může být i typická a dosud dochovaná zemědělská krajina formovaná tradičním zemědělským osídlením s charakteristickými lánovými pruhy polností táhnoucími se za stodolami jednotlivých zemědělských usedlostí až k okrajům lesa.

Kromě této „běžné“ zemědělské kolonizace převažující v nížinných oblastech se můžeme setkat i s dalšími kolonizačními typy zemědělské krajiny. Příkladem může být pasekářská kolonizace, jejíž postup souvisí s přeměnou lesní půdy na ornou půdu zřizováním a následným rozšiřovaním tzv. pasek. Dalším a výrazně regionálním typem je valašská kolonizace Beskyd, charakterizovaná postupný odlesněním horských oblastí za účelem salašnického chovu ovcí.

Barokní krajina a krajinářské kompozice

Mezi prohlášenými krajinnými památkovými zónami jsou zastoupeny rovněž záměrně realizovaná geometrická kompoziční schémata. Povětšinou se jedná o barokní krajinu, představující působivé krajinářské dílo se soustavou rybníků, alejí, parků, lesů, zámeckých obor i řadou drobných staveb uprostřed často zemědělsky obhospodařovaných ploch.

Velké historické bitvy v krajině

Za krajinné památkové zóny jsou prohlašována rovněž území bojišt významných historických bitev zejména z 19. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Krajinná památková zóna © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru