Krajinné památkové zóny – ochrana přírody, sídel a staveb

S ohledem na mimořádné krajinné či krajinářské hodnoty a hodnoty urbanistické je smyslem prohlášení více či méně rozsáhlého území za krajinnou památkovou zónu plošná ochrana části krajiny (tzv. krajinný segment)a historického prostředí.

foto: Lednicko-Valtický areál

Hraniční zámeček v Lednicko-Valtickém areálu

Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici Moravy, nyní součást krajinné památkové zóny Lednicko-Valtický areál (LVA).
Hlohovec, okres Břeclav, Foto © MaČefotogalerie

Stavebně-kulturní složka

Z hlediska historického stavebního fondu se jedná o ochranu městských nebo vesnických sídel včetně charakteristického obrazu v krajině – uchování panoramatických pohledů, stavebních dominant, prostorových vazeb, měřítka zástavby atd.).

Dále rovněž o ochranu hodnotných architektonických souborů nebo areálů i ochranu jednotlivých památkových objektů včetně drobných staveb nebo archeologických nálezů v krajině.

Přírodní a přírodě blízká složka

Z hlediska ochrany krajiny a krajinářských úprav zahrnuje statut krajinné památkové zóny ochranu krajinných dominant a prostorového uspořádání pozemkových parcel včetně mezních pásů a rozvržení obdělávané půdy (tzv. plužina).

Dále rovněž ochranu nezpevněných i zpevněných komunikací, vodních toků včetně historických úprav břehového zpevnění, vodních ploch včetně historické úpravy břehů (podle rozsahu může být zařazeno i do stavebně-kulturní složky prostředí) a ochranu trvalých porostů (lužní lesy, vzrostlé stromy ve formě alejí nebo solitérů).

Novostavby, úpravy pozemků a staveb

U novostaveb přijatelných jen ve velmi omezeném počtu a pouze v intravilánu (zastavěném území) sídel je dbáno na respektování tradiční regionální formy nových staveb při použití materiálů přírodního původu.

Veškeré pozemkové úpravy a úpravy na kulturních památkách i ostatních stavbách v krajinné památkové zóně podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, orgány ochrany přírody a případně i s jinými orgány státní správy.

Jsou přitom vždy zohledněny a respektovány výsledky rozborů přírodní složky území i urbanistických rozborů území a sídel včetně archeologických průzkumů. U jednotlivých památek a památkově hodnotných staveb jsou zohledněny rovněž podrobné stavebně-historické průzkumy.

Na využití území, veřejných prostorů sídel i jednotlivých staveb jsou kladeny přiměřené požadavky, při kterých nedochází k ohrožení krajinných nebo krajinářských hodnot území ani ohrožení památkových hodnot historického stavebního fondu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Ochrana krajinných památkových zón © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru