Balustráda z kamene, cihel i dřeva, balustrové zábradlí

/ z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď

Balustrádou rozumíme zábradlí tvořené sloupky nebo pilířky, a to nejčastěji ve formě kuželek zvaných balustry.

Typy balustrády podle materiálu

Dřevěná balustráda

Sloupky zábradlí jsou vyřezávané nebo soustružené ze dřeva, přičemž mají charakteristický kuželkový tvar ponejvíce se zúženým horním hrdlem. Jako trojrozměrné prvky se uplatnily především ve slohové architektuře, v prostředí venkova zejména pak na zámeckých stavbách. U objektů lidové architektury jsou často nahrazeny jednoduchým prkny vyřezávanými do téhož tvaru a představující méně náročné dvojrozměrné provedení.

Kamenná balustráda

Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené z téhož materiálu. Kamenná balustráda se používá jako zábradlí nástupního schodiště zámeckých budov nebo jako ohrazení soch nebo sousoší. V obou případech se může jednat o půdorysně složité tvary, odrážející vliv dynamického barokního tvarosloví.

Cihelná balustráda

Zábradlí balkónu, pavlače, lodžie nebo schodiště, tvořené jednotlivými svislými pilířky zděné konstrukce a vynášejícími madlo nejrůznějšího provedení. V závislosti na velikosti mezer mezi sloupky se vyznačuje více či méně masivním výrazem. Pilířky mohou být jednoduchého tvaru a profilu nebo náročně profilované ve formě kuželek. Zatímco v případě druhém je možné použít výrazu balustráda, v případě prvním je použití tohoto výrazu sporné, neboť se jedná o zděné zábradlí s pilířky.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru