Obydlí a jeho sociální formy

Sezónní obydlí

Zpravidla jednoduchá stavební forma sloužící k dočasnému ubytování. Na našem území jsou sezónní obydlí zastoupena především

  • pastýřskými stavbami
  • rybářskými a mysliveckými přístřešky
  • ochrannými úkryty polních a vinohradních hlídačů
  • chýšemi uhlířů a dřevorubců, též boudy

Sezónní obydlí bývají vybavena otevřeným ohništěm ohrazeným kameny, pařezy k sezení, jednoduchým lůžkem a dalším jednoduchým zařízením (lit. 016: V. Frolec, str. 194).

Dělnické obydlí

doplnit, str. 31, též hornické domky, viz též heslo Dělnické kolonie a enklávy

Nouzová obydlí

Příbytek sociálně nejslabších vrstev vesnického a městského obyvatelstva. Nouzové obydlí na vesnici vzniklo často úpravou hospodářských staveb (samostatně stojících komor, lisoven, pazderen, sušáren aj.) Nouzovým řešením bylo také bydlení v podzemních a skalních obydlích. V městském prostředí se soustřeďovala nouzová obydlí v koloniích, zpravidla budovaných z podřadného stavebního materiálu nezaměstnanými dělníky. Často se využívalo k obývání i starých odstavených železničních vagónů, maringotek a lodí (lit. 016: V. Frolec, str. 133).

Skalní obydlí

Převážně nouzová obydlí vyhloubená ve vertikálních sprašových svazích nebo pískovcových skalách. V Evropě mají skalní obydlí široké zastoupení. Na našem území se vyskytují v severních Čechách v okresech Česká Lípa, Děčín, Jičín, Mělník, Mladá Boleslav, Semily. Pocházejí z konce 18. století a hlavně z 19. století; byly obývány do konce 2. světové války, zejména zemědělskými dělníky. Jejich půdorys je zpravidla dvojdílný (kuchyň, světnice). Komora a chlévy bývají vyhloubeny zvlášť. Kouř odchází svislým komínem vedeným ze skály až na povrch nebo do úbočí. U některých obydlí jsou do skály vytesány prostory ve dvou poschodích nad sebou. V současné době rychle zanikají (lit. 016: V. Frolec, str. 197/kráceno).

doplnit: Jinonice, Vinoř, Lhota, někdy jen hospodářské prostory

Vagónové obydlí

Vyřazený železniční vagón nebo maringotka, upravené k bydlení. Zpravidla stálo několik vagónových obydlí pohromadě. Jedna z posledních vagónových kolonií, založená v Ledvicích (okres Teplice) roku 1926, zanikla kolem roku 1961 (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka, str. 240/kráceno).

Doplnit: foto Zmizelá Praha

Cikánské obydlí

Má své zvláštnosti u Cikánů, kteří žili kočovným nebo polokočovným způsobem života ve stanech či bydleli trvale na jednom místě.

doplnit, str. 23, V. F.,

Špačkovna

(nář., severočeský hnědouhelný revír)

Nouzový domek (lit. 016: J. Vařeka, str. 223).

Chatrč

Nuzné obydlí (lit. 016: V. Frolec, str. 69).

Obydlí a jeho regionální formy – západoslovanské obydlí

doplnit str. 261, přesunout do regionálních forem

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru