Hliněná mazanina stěn a stropů dřevěných staveb

Použití hlíny bylo (nejen) na stavbách lidové architektury velmi časté a to i v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Hliněná mazanina nanášená na roubené stavby podstatnou měrou snižovala jejich vysoké požární riziko. U roubených stěn náleží mazanina k jednomu z nejstarších způsobů povrchové úpravy, přičemž slouží jako podklad pro vrchní vrstvu omítky nebo nátěru. Pro vrstvu mazaniny je někdy užíván též název mazanice.

Hliněná mazanina na omazávku stěn
Hliněná mazanina sloužící jako protipožární ochrana roubených stěn domu. Foto © MaČe, NPÚ.

Hliněná mazanina na domy a sýpky

Hliněná mazanina plnila funkci protipožární ochrany dřevěné konstrukce, jejíž požární odolnost zvyšovala. Zároveň zlepšovala tepelně-izolační vlastnosti, zahrnující zvýšení tepelného odporu vícevrstvé stěny i velmi dobrou akumulaci tepla. Nanášena byla v silné vrstvě na vnější stranu roubených stěn, případně rubovou stranu povalového stropu. Nanesením mazaniny z exteriéru docházelo k výrazné proměně vnějšího výrazu stavby, spočívajícím v úplném zakrytí roubené konstrukce. Kromě stěn jsou hliněnou mazaninou pokryty i přečnívající zhlaví stropních trámů, jejichž hrany jsou zaobleny.

Dům v kožichu

Mazanina byla užívána na tzv. “dům v kožichu”, což je regionální název pro roubené domy opatřené mazanicí. Domy v kožichu se vyskytují zejména v oblastech s vhodnou a snadno dostupnou hlínou požadované kvality, přičemž jako příklad lze uvést nížinný region Polabí. Kromě tohoto regionu se ovšem hliněné mazaniny užívalo i jinde, zvláště v minulosti.

Mazanina z hlíny se běžně používala pro výplně spár mezi trámy, kde sloužila k jejich utěsnění. Těsnící funkce hlíny bylo užíváno rovněž u zděných staveb, zvláště samostatně situovaných sklepů. Kromě roubených stěn byla mazanina užívána také na stěny hrázděné, resp. jejich starší výplně, i stěny vyplétané [1]. Kromě stěn a stropů mohly být jako dřevohliněné provedeny rovněž starší typy komínů, předcházející komínům tahovým. Dalšími typy staveb s vysokým podílem hliněné mazaniny byly některé hospodářské stavby, zejména sýpky. Příkladem může být významný soubor sýpek v regionu Opavska a Hlučínska, ale i v regionech dalších.

Příprava podkladu

Pro lepší přilnavost mazaniny byly roubené stěny z hrubě opracovaných trámů zpravidla ještě opatřeny kolíky z tvrdého a vyschlého dřeva, zatlučenými do trámů po celé ploše omazávané stěny. Zatloukány byly šikmo dolů, tj. proti směru možného sesunutí mazaniny z podkladu tvořeného svislou rovinou. Někdy mohou být dubovými kolíky opatřeny i vodorovné plochy, tj. dřevěné stropy tvořené těsně vedle sebe kladenými povaly (povalový strop) nebo trámy (typlový strop).

Příprava mazaniny

Hliněná mazanina byla vyráběna z hlíny promíchané s příměsemi za účelem dosažení požadovaných vlastností. Pro přípravu mazaniny se hlína musela vlhčit a hníst, ručně nebo prošlapáváním. Před tímto zpracováním byla promíchána se slámou nebo jiným vazným a vylehčovacím materiálem (např. plevami), zaručujícím soudržnost materiálu. Příměsi zároveň zabraňují nadměrnému praskání mazaniny v důsledku postupného vysychání hliněné vrstvy.

Kromě tohoto zajišťují příměsi i dostatečnou pružnost hliněné omazávky. Pružné chování je nezbytným předpokladem pro udržení mazaniny na roubené stěně, charakterizované rozměrovou nestálostí vlivem možného dotvarování způsobeného svislým zatížením i poddajností tesařských spojů. Pokud by mazanina nebyla dostatečně pružná, došlo by při první deformaci stěny k oddělení mazaniny od podkladu, tvořeného na sobě ve vodorovných vrstvách kladenými trámy.

Autor textu ke kapitole Hliněná mazanina jako protipožární ochrana staveb a tepelná izolace © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:

[1] Wood shingle. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2023-3-7]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Wattle_and_daub

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. Dřevěné stavby a konstrukce – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2014.

Přejít nahoru