plužiny

Vesnice na Poličsku a jižním Litomyšlsku – charakteristika sídel a plužiny V návaznosti na historii osídlení a sídelní formy je pozornost věnována stručné charakteristice vesnic z oblasti Poličky a jižního Litomyšlska. Kromě zastavěného území, tj. intravilánu, je okrajově zmíněno rovněž území nezastavěné, tj. extravilán. Údolní lánová vesnice s vyznačením velkých čtyřbokých usedlostí v náhorní poloze …

Poličsko – údolní vesnice a lánová plužina Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí víceúhlou – polygonální náves a lineární lánová plužina Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány. foto: Vesnice s pravoúhlou návsí Příklady vesnic s návsi …

Návesní vesnice s víceúhlou návsí – rozměření návsi a stavební parcely, cesty, usedlosti a lánová plužina Pokračovat ve čtení »

Základní typy plužiny – rozdělení podle tvaru a rozměrů, doby vzniku Kromě historického vývoje zohledňujícího časové hledisko a původ vzniku můžeme plužinu klasifikovat rovněž podle určujících morfologických znaků. Na základě rozboru členění, velikosti a tvaru polí lze rozlišit několik základních typů, třebaže reálná situace je zpravidla podstatně složitější. foto: Lánová plužina Příklad lánové plužiny tvořené …

Základní typy plužiny z hlediska umístění, doby vzniku i morfologických znaků Pokračovat ve čtení »

Historický vývoj plužiny – středověká a novověká plužina S ohledem na rozdílné přírodní podmínky i vnější vlivy je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku zahrnujícího též společensko-sociální faktory, stejně jako podle dalších hledisek. Společný přehled je uveden v kapitole základní typy plužiny. foto: Středověká plužina Plužina středověkého původu …

Historický vývoj plužiny – popis plužiny v období středověku a novověku Pokračovat ve čtení »

Historická plužina – rozvržení polností, komunikace a úpravy Za plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti. Do plužiny nepatří tzv. občiny (louky, obecní pastviny a lesy) a vrchnostenské lesy. foto: Plužina Charakteristika plužiny a její základní typy podle tvaru a uspořádání pozemků.Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČe …

Plužina – historická podoba zemědělské krajiny, cesty a pozemkové úpravy Pokračovat ve čtení »