Příčiny poruch a poškození střech – klimatické vlivy, návrh a provedení střechy nebo vestavby a nástavby

Střešní konstrukce slouží jako ochrana stavby před vnějšími klimatickými vlivy, které jsou zároveň nejčastější příčinou stavebních poruch. Vedle působení klimatických vlivů jsou velmi časté i poruchy nebo poškození střechy, jejichž příčinu lze spatřovat především v materiálovém provedení nebo samotné konstrukci včetně zanedbání údržby. Neméně časté i poruchy zastřešení v důsledku dodatečných stavebních zásahů. Odhlédneme-li od změny vnějšího výrazu stavby jsou tyto zásahy provázeny i řadou výhradně technických problémů.

Klimatické vlivy

foto: Klimatické vlivy

Sněhová pokrývka zatěžující konstrukci střechy

Působení klimatického zatížení na zastřešení staveb je intenzivní zejména v horských oblastech.
Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, Foto: MaČefotogalerie

Příčiny poruch v důsledku klimatických vlivů odrážejí především působení okolního prostředí na střešní krytinu a v případě porušení její izolační funkce rovněž na konstrukci samotného krovu.

Do klimatických vlivů je zahrnuto působení dešťových srážek, sněhové pokrývky i tajícího sněhu, působení povětrnosti, opakovaná námraza nebo přítomnost škodlivin v ovzduší.

 • nesilové účinky klimatických vlivů – stárnutí a únava stavebního materiálu provázená pozvolným snížením parametrů mechanických, fyzikálních či tepelných vlastností nebo chemické odolnosti a trvanlivosti v důsledku cyklického působení atmosferických srážek, kolísání teplot, vzdušné vlhkosti, slunečního záření apod.
 • silové účinky klimatických vlivů – namáhání střešní konstrukce zatížením od sněhové pokrývky (závisí na klimatickém pásmu, nadmořské výšce i tvaru střešní konstrukce), působením větru (závisí na zeměpisné oblasti, tvaru střechy a výšce objektu i poloze objektu v krajině nebo urbanizovaném prostředí) nebo výskytu námrazy apod.

Návrh a provedení střechy

Nedostatečná údržba a výměna dožilé krytiny

Příčinou řady poruch je nedostatečná údržba spojená s včasnou výměnou dožilých prvků střešní krytiny, zejména v případě došků nebo šindele.
Ounuz, okres Tabor, Foto: MaČefotogalerie

Níže uvedený přehled obsahuje nejčastější příčiny poruch nebo poškození střech stavebních objektů, které přímo či nepřímo souvisí s konstrukcí střechy včetně volby použité střešní krytiny.

Vedle příčin bezprostředně se vztahujících k vlastnostem použitého stavebního materiálu jsou uvedeny rovněž přičiny, které souvisí s provedením i následným užíváním střešního prostoru nebo celého objektu. Do této skupiny lze zařadit i havárie nebo pravidelnou údržbu střešního pláště, zejména v případě materiálů snadno podléhajících hnilobě.

 • chybné navržení konstrukce střechy – volba nevhodného konstrukčního řešení (statický model krovové soustavy apod.), poddimenzované profily nosných prvků (malé průžezy ohýbaných nebo tlačených trámů atd.)
 • nedostatečně kvalitní provedení střechy – nedůsledná realizace stavebních detailů zvyšující riziko zatékání apod.
 • skryté vady stavebního materiálu – náhlé snížení parametrů mechanických, fyzikálních nebo tepelných vlastností, chemické odolnosti a trvanlivosti v důsledku výrobních vad atd.
 • výměna střešní krytiny – spalná a lehká střešní krytina (došky nebo šindel) nahrazena nespalnou a těžkou krytinou (břidlice, pálené tašky) bez zesílení nosné konstrukce střechy
 • zanedbání pravidelné údržby – včasná výměna nebo opravy narušených či dožilých prvků střešní konstrukce a pláště, zejména pak střešní krytiny vyžadující postupnou výměnu (doplnění chybějících nebo poškozených kusů místo vyčkávání na kompletní výměnu)
 • změna provozních podmínek – jiný provoz uvnitř nebo v okolí objektu, který znamená zvýšení vlhkosti, obsahu škodlivin v ovzduší atd.
 • mimořádná havárie – požár, výbuch plynu, pokles nosných stěn v důsledku změn v podloží atd.

Dodatečné stavební zásahy – vestavby a nástavby

Foto: Půdní vestavby a nástavby

Půdní vestavba může být rovněž přičinou poruch historického zastřešení

Přes nesporné architektonické kvality půdních vestaveb mohou být právě tyto častou příčinou stavebních poruch, a to zejména v případě neprodyšného uzavření dřevěného krovu (není tento případ).
Lokalita ani okres nezveřejněn, Foto: MaČefotogalerie

Mezi poruchy související s dodatečnými stavebními zásahy do střešní konstrukce náleží především poruchy v důsledku provádění půdních vestaveb (vestavby do podkroví) nebo nástaveb historických střech.

Při těchto adaptačních úpravách nebo dostavbách historických staveb dochází často nejen k podstatné změně architektonického výrazu střechy (přirozené osvětlení střešními okny nebo vikýři) a ztrátě dřívější funkce půdy (skladovací prostor, sušárna, udírna atd.), ale především k uzavření a zakrytí původně volné a dobře provětrávané střešní konstrukce.

A právě s tímto souvisí řada vážných stavebních poruch, jejichž příčinou je nejčastěji:

 • rozdílné teplotní namáhání – zvýšený rozdíl mezi teplotou exteriéru a nově obývaného interiéru, který je v průběhu zimního období vytápěn na běžnou pokojovou teplotu
 • zakrytí konstrukce z vnitřní strany – částečné nebo v horším případě úplné zakrytí konstrukce krovu znemožňující pravidelnou vizuální kontrolu stavebně-technického stavu, zejména dřevěných prvků plnících nosnou funkci
 • neprodyšné uzavření konstrukce – vlivem uzavření střešních prvků dochází podstatnou měrou ke zvýšení rizika spojeného s kondenzací vodní páry vznikající při užívání prostoru
 • náročnost stavebních detailů – s počtem vrstev střešního pláště (tepelná izolace, parotěsná zábrana atd.) roste kromě tloušťky i náročnost návrhu a realizace, zejména způsob uchycení jednotlivých prvků střechy, přesnost při provádění prostupů střešními rovinami atd.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Příčiny poruch a poškození střechy – stavební zásahy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru