Obecní pastouška, pastuška

Stavení, které původně sloužilo jako příbytek obecních pastýřů a sluhů. Z Čech jsou chalupy pro pastýře archivně doloženy již ze 14. století. Po zániku společné pastvy dobytka (koncem 19. a počátkem 20. století) se obecní pastouška využívala pro bydlení obecních chudých (žebráků). Obecní pastoušky byly zpravidla přízemní roubené nebo zděné stavby, vnější úpravou a interiérem podobné příbytkům domkářů. Stály na návsi nebo na konci vesnice (lit. 016: V. Frolec, str. 135).

Autor hesla Obecní pastouška z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

foto: svinky

Přejít nahoru