Kulturní památky v ČR – nemovité a movité kulturní památky

V současné době je na území České republiky prohlášeno za kulturní památku kolem 40 tisíc nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů, reprezentovaných především hodnotnými historickými stavbami z prostředí naší krajiny a historických sídel.

foto: Kulturní památky

Kulturními památkami jsou rovněž jednotlivé usedlosti na návsi v obci Holašovice, která je památkovou rezervací a zároveň na Seznamu památek UNESCO.
Obec Holašovice, okres České Budějovice, Foto: MaČefotogalerie

Charakteristika památky

Za kulturní památky (KP) jsou Ministerstvem kultury podle zákona o státní památkové péči prohlašovány nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositeli hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významných osobnostem a historických událostem.

V porovnání s kulturně vyspělými evropskými zeměmi lze tento počet označit za podprůměrný, neboť na plošně srovnatelném území mají vyspělé země Evropy až trojnásobný počet zákonem chráněných památek.

Nemovité památky města i venkova

Mezi nemovité kulturní památky jsou zařazeny stavby z městského prostředí i z prostředí vesnických sídel nebo volné krajiny. V prvém případě se jedná především o měšťanské domy a paláce, radnice, městská opevnění s hradbami a bránami atd. a ve druhém zejména o zemědělské usedlosti i jiné stavby lidové architektury.

Kulturní památky

Z hlediska sociálního a typologického je snaha o zastoupení všech druhů staveb od staveb privilegovaných společenských vrstev až po chudinská obydlí.

Knížecí, feudální a šlechtické stavby zastupují především tvrze a hrady včetně zřícenin a později budované nebo z tvrzí často přestavované zámky nejrůznější velikosti. Církevní stavby reprezentují kláštery, kostely a kaple i řada dalších objektů malého měřítka.

foto: Církevní památky

Za kulturní památky je prohlášena většina staveb a drobných objektů sakrální funkce – kostely, kaple, sochy či sousoší a kříže.
Obec Mnichovice, okres Benešov, Foto © MaČefotogal
erie

Rovněž v rámci venkovského prostředí se vedle převažujících zemědělských usedlostí a obydlí domkářů uplatňují honosnější formy bydlení, jaké představují rychty, fojtství, sklářské a faktorské domy.

Technické památky, parky a zahrady aj.

Za nemovité kulturní památky jsou rovněž prohlašovány továrny a jiná technická díla (industriální památky), historické zahrady a parky a v neposlední řadě též pozemky s významnými archeologickými nálezy.

Movité kulturní památky

Mezi movité kulturní památky řadíme především malířská, sochařská a literární díla a díla tradičních uměleckých řemesel přesahující významem a provedením dobovou tvorbu. Často se jedná o soubory tvořící interiérové vybavení na hradech a zámcích nebo v církevních stavbách – tzv. mobiliární fondy či mobiliář.

Movitými kulturními památkami jsou dále prohlašovány předměty venkovské hmotné kultury (především užité umění, např. lidový nábytek atd.) nebo strojní zařízení ve stavbách technického charakteru.

Autor textu a fotodokumentace ke kulturním památkám © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru