OSÍDLENÍ A STAVBY

Vrcholný středověk a osídlení v době rané a vrcholné gotiky Vrcholný středověk je vymezen dobou od 2.třetiny 13. století do 14. století, tedy raně a vrcholně gotickým obdobím. Vnější kolonizace a dosídlení Období vrcholného středověku je charakterizováno nárůstem osídlovacího procesu a dosídlením oblastí ve vyšších polohách – tzv. vnější, převážně německá kolonizace. Současně dochází k …

Vrcholný středověk – vnější kolonizace a komunikační síť, poloha a gotické uspořádání vesnic Pokračovat ve čtení »

Raný středověk a osídlení a stavby v době románské Románské období spadající do doby raného středověku vymezujeme na našem území 11. až 1. třetinou 13. století. Slohové stavby zastoupené dochovanými kostely již plně charakterizuje románský sloh, dokládající kulturní orientaci na umění římské říše (Řím – Roma). Vnitřní kolonizace a románské kostely foto: Románské stavby Březno …

Raný středověk – vnitřní kolonizace a románské kostely, archeologické průzkumy a světské stavby Pokračovat ve čtení »

Křesťanství a architektura – předrománské kostely, rotundy a kláštery Období kolem přelomu 1. tisíciletí n.l. je na našem území charakterizováno formováním přemyslovského státu a předrománskou architekturou. Z tohoto období pocházejí i naše nejstarší dochované stavby, zastoupené kostely, rotundami a kláštery. Předrománské sakrální stavby foto: Hradiště a knížecí sídlo Naše nejstarší stavba dochovaná v architektonické formě …

Křesťanství a formování státu – kostely, rotundy a kláštery z předrománského období Pokračovat ve čtení »

Doba předrománská – Velkomoravská říše a feudální řád Předrománským obdobím označujeme 9. až 11. století našich dějin v raném středověku. Přibližně v době zakládání Velkomoravské říše (1/3 9. stol.) zaniká rodový řád a v důsledku tohoto později mizí i společné vlastnictví půdy. Předrománské období a feudální řád foto: Rekonstrukce staveb Rekonstrukce podoby slovanského srubu v …

Předrománské období – Velkomoravská říše a feudální řád, průzkumy zaniklého osídlení Pokračovat ve čtení »

Slované a osídlení našich zemí – slovanské rodové dvorce, vsi a hradiště V období 5. až 6. století našeho letopočtu dochází k osídlení prvními slovanskými kmeny, pronikajícími na naše území od závěrečné fáze stěhování národů. Se Slovany jsou již neodmyslitelně spjaty počátky české státnosti a základy raně středověké předrománské kultury. Osídlení Čech a Moravy Slovany …

Příchod Slovanů – osídlení Čech a Moravy, slovanské rodové dvorce, vsi a opevněná hradiště Pokračovat ve čtení »

Doba římská a stěhování národů – přelom letopočtu, římané a kočovníci V prvních staletích našeho letopočtu jsou na našem území rozptýleny germánské kmeny ohrožovanéŘímany (doba římská, cca 0 – 400 n.l) a posléze asijskými kmeny. Jejich opakující se nájezdy vedou k přesunu rodů a nastává tzv. stěhování národů. Přelom letopočtu a germánské kmeny Na přelomu …

Doba římská a stěhování národů – Germáni, Římané a Hunové do příchodu slovanských kmenů Pokračovat ve čtení »

Doba železná – Keltská kultura a germánské kmeny Mladší a starší dobou železnou nazýváme období trvající na našem území cca od 8 století př.n.l do přelomu našeho letopočtu (0). Důležitým mezníkem je výroba železných nástrojů. Pokračuje zdokonalování zemědělství na principu trojpolního systému i rozvoj řemesel a obchodu. Halštatská kultura a starší doba železná Starší doba …

Doba železná – Halštatská kultura a Keltové, opevněná hradiště – oppida, germánské kmeny Pokračovat ve čtení »

Doba bronzová – únětická, mohylová a knovízká kultura Mladší a starší dobou bronzovou nazýváme období trvající u nás orientačně od 2. tisíciletí do 8. století př.n.l. Důležitým mezníkem je používání bronzových nástrojů a s tímto související zdokonalení obdělávání půdy. Objev bronzu a starověké civilizace Výroba bronzu odléváním z mědi a cínu se rozšířila do oblasti …

Doba bronzová – bronzové nástroje a zdokonalení zemědělství, pohřbívání a archeologické nálezy Pokračovat ve čtení »

Pravěk, pozdní doba kamenná – archeologické nálezy a zemědělství Pozdní dobou kamennou zvanou eneolit nazýváme období trvající ve střední Evropě cca od 4. do 2 tisíciletí př.n.l. Naše území je osídleno řadou pravěkých rodů a vedle společenského uspořádání dochází ke změnám též v oblasti zemědělství. Archeologické kultury a nálezy hrobů Rovněž období pozdní doby kamenné, …

Pozdní doba kamenná – archeologické nálezy hrobů a keramiky, rozrývání půdy a dělba práce Pokračovat ve čtení »

Pravěk, mladší doba kamenná – jeskynní obydlí a neolitické osady Mladší dobou kamennou zvanou neolit nazýváme období trvající u nás cca od 6. do 4. tisíciletí př.n.l. Po období klimatických a dalších změn dochází ke změně způsobu obživy a přechodu k primitivnímu zemědělství a domestikaci zvířat. Stálejší rodová obydlí a půda Zemědělský způsob obživy se …

Mladší doba kamenná – rodová obydlí a společná půda, neolitické osídlení a osady, kácení pralesů Pokračovat ve čtení »