TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciRodinné domy > projekty domů > stavba

STAVBA DOMU

Stavební znaky projektu domu

Stavební znaky vesnického domuTřetí část přednášky byla věnována stavebním charakteristikám vesnického domu. Mezi tyto charakteristiky náleží ..................půdorysu a dispozičnímu uspořádání staveb, přičemž toto téma bylo popsáno ve vztahu k interiéru tradičního domu. Důvodem je skutečnost, že stavba domu bude náležet mezi zdaleka nejčastější typ novostavby na vesnici. Určující charakteristikou z hlediska utváření domového půdorysu i jeho vnitřního členění je přitom funční využití jednotlivých prostor a provoz. doplnit po jednom obrázku z disertačky

Obsah: Stavební řešení exteriéru domu 4.1. Orientace domu na parcele 4.2. Velikost a umístění okenních otvorů4.3. Odraz přírodního a kulturního prostředí 4.4. Osvětlení obytného podkroví domu4.5. Umístění pavlače, balkónu, lodžie atd. 4.6. Kompaktnost stavební hmoty 4.7. Umístění komínového tělesa

Stavební řešení a umístění domu

Z hlediska stavebního řešení

Mezi stavební charakteristiky je v kapitole (jejíž obsah včetně doprovodných kreseb a fotografií bude postupně rovněž zveřejňován) zařazen rozbor staveništních a klimatických vlastností prostředí, v němž by tradičně laděné novostavby měly zaujímat co nejvýhodnější polohu, postavení a tvar. Jedná se především o obvyklé umístění ve vztahu ke stavební parcele a okolním objektům jiné nebo téže usedlosti (např. hospodářským), orientaci k veřejnému prostranství (např. návsi), orientaci ke světovým stranám (požadované oslunění nejlépe z jižní strany) a orientaci vůči převládajícímu směru větru (závětrná strana chránící především vstup do domu). Dále pak z pohledu technologického zejména o hledisko snadné proveditelnosti a minimalizace tepelných ztrát ve vztahu k obestavěnému prostoru.

4.1. Orientace domu na parcele

Volit optimální orientaci domu s nezbytných zohledněním osvětlení, oslunění a převládajícího směru větru. U novostaveb situovaných v prolukách nebo těsné blízkosti tradiční zástavby současně respektovat historický urbanismus obcí. Optimální, tj. za daných okrajových podmínek nejvýhodnější, orientaci by v případě dostatečně velkých a pravidelných stavebních parcel měla mít převážná většina staveb, čímž bude položen základ pro harmonizaci nového urbanistického celku.

4.2. Velikost a umístění okenních otvorů

Prolomení obvodových stěn okenními otvory nebo naopak jejich výrazné uzavření vůči exteriéru volit nejen s ohledem na předchozí bod 4.1., ale rovněž se zřetelem k charakteru přilehajících prostorů (náves, dvůr, sousední parcela atd.) a k charakteru místní zástavby.

4.3. Odraz přírodního a kulturního prostředí

Snaha zahrnout do projektu nového domu co nejvíce z místního přírodního a kulturního charakteru prostředí. Z hlediska přírodního charakteru zohlednit především konfiguraci (členitost) terénu a výskyt snadno dostupného místního materiálu přírodního původu. Z hlediska kulturního prostředí zahrnout především regionální stavební zvyklosti.

4.4. Osvětlení obytného podkroví domu

Při využití podkroví pro obytné účely osvětlovat krajní trakty přednostně okny v rovině štítu. Pro přisvětlení a odvětrání středního traktu použít malé střešní okno nebo vikýře jednoduchých, v regionu obvyklých forem. Malé střešní okno i jednoduchý vikýř vždy orientujeme do soukromého prostoru dvora.

4.5. Umístění pavlače, balkónu, lodžie atd.

Otevřené konstrukce patrových staveb (pavlače, loubí, balkóny, lodžie atd.) již v návrhu umísťovat až na výjimky pouze na podélném průčelí domu a orientovat výhradně do soukromého prostoru dvora nebo atria. Současně s tímto bude zajištěna i jejich optimální orientace k prosluněné straně podmíněná bodem 4.1.

4.6. Kompaktnost stavební hmoty

Volit kompaktní hmotu stavby, tzn. převážně jednoduchý kvádrový útvar se sedlovou nebo valbovou střechou bez nejrůznějších výčnělků, přílepků, ústupků, zapuštění atd. Výjimkou mohou být pouze zapuštění nebo přístavby u hlavního vstupu do domu. Snahou kompaktnosti stavby je minimalizovat plochu povrchu ve vztahu k obestavěnému objemu z důvodu snížení tepelných ztrát a zjednodušení stavebního provedení.

4.7. Umístění komínového tělesa

Komínové těleso situovat z důvodu ochrany komínového pláště před nežádoucím ochlazováním a únikem tepla v blízkosti hřebene venkovského domu (tj. zásadně nikoliv v ochlazované obvodové stěně). S ohledem na snížení tepelných ztrát a ztrát na rozvodech vytápění situovat komín nejlépe ve středním dílu domu nebo jeho blízkosti (nikoliv tedy v krajní části stavby s nutností dlouhých rozvodů po celé délce půdorysu).

Shrnutí: Kapitola stavební znaky vesnického domu byla věnována orientaci domu na parcele, velikosti a umístění okenních otvorů a přírodnímu i kulturnímu charakteru prostředí odrážejímu se v obraze místní zástavby. Dále se kapitola zabývala umístěním otevřených konstrukcí jako jsou pavlače atd., kompaktností (jednolitostí) stavební hmoty a umístěním komína.

Autor textu ke stavebním znakům domu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz