TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Architektonické znaky > okna a dveře > nadpraží

• OKNA A DVEŘE - NADPRAŽÍ A VÝPLNĚ •

OKNA A  DVEŘE | Vývoj oken a dveří, tvar nadpraží a členění výplní okenních a dveřních otvorůZobrazené kresby ilustrativně zachycují historickou posloupnost ve vývoji oken a dveří, resp. tvaru nadpraží okenních a dveřních otvorů včetně členění jejich výplní. Obdobný vývoj charakterizoval rovněž proměnu klenutých bran na vrata nebo průjezdy s rovným nadpražím. Tvary nadpraží okenních, dveřních nebo vratových otvorů včetně členění jejich rámů a plných nebo prosklených křídel postupně směřují k jednoduchým přímým tvarům, které nelze dále nijak geometricky zjednodušit. Stávají se tak vhodným námětem pro návrhy oken a dveří u novostaveb v prostředí vesnických sídel.

Obsah: Okna a dveře - vývoj nadpraží Nadpraží oken a dveří u novostaveb Okna a dveře - vývoj členění výplní Členění výplní oken a dveří u novostaveb

Vývoj nadpraží okenních a dveřních otvorů

Vývoj nadpraží u oken a dveří - vývojová řada zobrazující historickou posloupnost okenních (dveřních) otvorů, na které je dobře patrný stavební vývoj směřující k tvarovému zjednodušení napraží na úkor statické výhodnosti.

Vývoj nadpraží u oken a dveří - vývojová řada zobrazující historickou posloupnost okenních (dveřních) otvorů, na které je dobře patrný stavební vývoj směřující k tvarovému zjednodušení napraží na úkor statické výhodnosti. Chronologicky (časově) je první dvojice vzájemně přehozena, protože gotický lomený oblouk následuje až za románským půlkruhově zaklenutým obloukem. Ve skutečnosti se však jedná o značné zjednodušení ve prospěch názornějšího výkladu, protože situace v památkové praxi je nepoměrně složitější. I gotický portál totiž může být půlkruhového tvaru (zpravidla s okosenými hranami), stejně jako může nabývat v podstatě rovného nadpraží ve formě sedlového portálu (s krátkými konzolkami v horních rozích obdélníkového otvoru). Rovným nadpražím se samozřejmě vyznačují i renesanční okna a řada přechodových goticko-renesančních variant. Vývojová řada tak zachycuje pouze směřování vývoje architektury a neodráží v úplnosti její skutečný historický vývoj, provázený navíc značnou regionální, hospodářskou i sociální nerovnoměrností. Od samého počátku měl na tvar nadpraží okenních i dveřních otvorů určující vliv použitý stavební materiál, ve venkovském prostředí pocházející převážně z místních přírodních zdrojů. Při použití stavebního dřeva pro stavbu roubených stěn jsou nadpraží otvorů od samého počátku přímého tvaru (rovná), odpovídající trámovému charakteru tohoto místy snadno dostupného materiálu. Oproti tomu byly v kamenném nebo cihelném zdivu často prováděny klenuté tvary nadpraží (záklenky), představující při použití kusového staviva obvyklé statické řešení běžných staveb před nástupem ocelových profilů. U výjimečných zděných staveb mohou být nadpraží i poměrně velkých otvorů rovná, s překlady provedenými z jednoho kusu kamene nebo několika dřevěných kuláčů či trámků. U staveb ve venkovském prostředí se s takto provedeným nadpražím setkáme spíše u otvorů nevelkých rozměrů, tedy zpravidla u otvorů větracích. Zjednodušená vývojová řada zobrazující historickou posloupnost nadpraží okenních (dveřních) otvorů rovněž nezahrnuje historizující slohy 2.poloviny 19. století, které čerpají ze všech předchozích slohových období a používají různé tvary napraží i v rámci téže stavby. Oproti běžným venkovských stavbám se v tomto případě však jedná o velké stavby z prostředí města, u kterých jsou různé tvary nadpraží okenních otvorů používány v různých patrech nebo křídlech rozlehlých občanských staveb (škol apod.).

Tvar nadpraží oken a dveří u novostaveb

Zatímco přesný a podrobný průběh historického vývoje okenních a dveřních nadpraží není pro návrhy novostaveb na vesnici nijak rozhodujícím, postupné směřování k otvorům jednoduchých obdélníkových tvarů již poměrně ano. Podstatné je především dosažení tzv. limitního (konečného) stavu nepřipouštějícího další tvarové zjednodušení oken nebo dveří. U návrhů novostaveb na vesnici je proto uplatnění jiného tvaru než posledně jmenovaného velmi problematické, odpovídající staršímu vývojového stupni nebo starším pracovním postupům. Shrnutím výše uvedeného textu lze dospět k těmto závěrům:

:: /A.1./ pro novostavby na vesnici je nevhodnější zvolit tvarově jednoduché přímé (rovné) nadpraží, odpovídající současnému provádění okenních a dveřních otvorů

:: /A.2./ při opravách historických staveb zachovat původní nebo posledně dochovaný tvar nadpraží otvorů, vyjma nevhodných zásahů ze 2. poloviny 20. století vyžadujících zpravidla rehabilitaci a navrácení oken nebo dveří do původní velikosti včetně tvaru nadpraží

:: /A.3./ u novodobých přístaveb k historických stavbám nelze s jistotou určit jediné správné řešení pro tvar nadpraží oken a dveří přístavby. Podmínečně možné se však ukazují pouze dvě řešení, jejichž volba závisí především na charakteru přístavby (velikost, umístění, návaznost, snaha o soulad nebo přiměřený kontrast s původní stavbou) i na charakteru historické stavby (běžná stavba, hodnotná stavba, hodnotná stavba prohlášená za kulturní památku). V opodstatněných případech je proto možné ohleduplně zvolit stejný tvar nadpraží jako u historické stavby nebo častěji nejmladší vývojový stupeň s přímým nadpražím u všech novodobých otvorů přístavby.

Vývoj členění plných nebo prosklených výplní

Vývoj členění u oken - historická posloupnost okenních výplní (okenní rámy s křídly) vykazuje rovněž postupné zjednodušování se zcela nečleněným okenním rámem na jejím konci.

Vývoj členění u oken - historická posloupnost okenních výplní (okenní rámy s křídly) vykazuje rovněž postupné zjednodušování se zcela nečleněným okenním rámem a křídlem na jejím konci. Stejně jako u předchozí kresby se nejedná o nijak přesné a podrobné zakreslení historického vývoje, ale pouze o dostatečně ilustrativní znázornění členění výplní oken (po úpravě použitelné i pro dveře) směřující k posledně jmenovanému a nejjednodušímu členění - okennímu rámu a křídlu bez poutce nebo příčlí. Vývojová řada zdaleka nezachycuje starší provedení okenních otvorů, jež byly podstatně menších rozměrů a často pevná bez možnosti otevírání vyjma malé a posuvné větrací tabulky. Okenní otvor zcela vlevo je kresebně zjednodušen, zastupující zasklívání kulatými terčíky nebo šestihrany. Důležitou roli v postupném zjednodušení členění okenních výplní přitom sehrávala především technologie výroby skla a způsob jeho upevnění (zasklívání malými terčíky nebo šestihrany spojovanými olovem a s využitím ztužujících kovaných nosníčků, zasklívání pomocí tmelu nebo v současnosti pomocí pryžových těsnících profilů), resp. možnost vyrobit a upevnit tabulku skla o velikosti rovné celému okennímu otvoru po odečtu rámu a části křídla. Historický vývoj byl opět značně nerovnoměrný a nespojitý, určovaný místním prostředím a silou vnějších slohových vlivů.

Členění výplně oken u novostaveb

Nutnost použití výhradně nečleněného okna není v případě vesnických novostaveb již tak razantní, jak tomu bylo u tvaru nadpraží. Členění okna totiž do značné míry odráží i požadavek na otevíratelnost třeba jen části prosklené plochy z důvodu regulace přirozeného větrání, případě i požadavky architektonického měřítka ve vztahu k ploše průčelí atd. Rozhodujícím způsobem zde rovněž vystupuje materiál použitý na výrobu okna, kdy dřevěná okna jsou nepochybně lepší řešením než použití plastových oken stejného členění. Z hlediska členění oken u novostaveb lze proto dospět k těmto závěrům:

:: /B.1./ pro novostavby na vesnici jsou vhodné okenní rámy s křídly jednoduchého členění nebo zcela nečleněné, vyjma novostaveb situovaných v hodnotné historické zástavbě jejíž jednotný charakter si může vyžádat provedení oken převažujícího členění (např. šestitabulkových).

:: /B.2./ při opravách historických staveb zachovat původní nebo posledně dochované okenní rámy včetně křídel a vnějších nebo vnitřních závěsů. Výjimkou jsou opět nevhodné zásahy ze 2. poloviny 20. století (osazení trojdílných "panelákových" oken), vyžadující v nejvíce opticky exponovaných průčelích rehabilitaci a provedení venkovsky přijatelnějšího řešení. Při nemožnosti opravy původních nebo posledně dochovaných hodnotných okenních výplní respektovat u nově zhotovovaných oken doložené členění zanikajících rámů a křídel.

:: /B.3./ u novodobých přístaveb k historických stavbám existují opět dva přístupy k řešení nových okenních a dveřních výplní. Podmínečně možné je členění okenních rámů zcela nebo zčásti vycházející z okenních výplní na historickému objektu k němuž právě přistavujeme, případně provedení jednoduššího a vývojově mladšího členění včetně oken zcela nečleněných, zejména u menších otvorů.

:: /B.4./ u historických objektů i novostaveb je nezbytné preferovat použití dřevěných oken před plastovými okny.

Autor textu a kreseb k Okna a dveře - nadpraží a výplně © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie oken ve FOTOALBU
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie dveří ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Okna a dveře ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k okenním a dveřním otvorům na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz