TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciProjekty > rodinné domy > umístění na parcele

UMÍSTĚNÍ DOMU A CHALUPY

Dům či chalupa na stavební parcele

Umístění domu nebo chalupy na stavebních parceláchPři rozhodování o umístění novostavby rodinného domu nebo víkendové chalupy je vhodné vycházet ze znalosti tradičniho umístění obytných staveb na stavebních parcelách.

Tradiční přízemní nebo patrový dům štítové orientace byl na území Čech vždy situován v krajní části stavební parcely zemědělské usedlosti, a to po její levé nebo pravé straně v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Pouze chalupa stojící stranou historického jádra obce se mohla vyznačovat okapovou orientací a byla z tohoto důvodu vystavěna v přední části parcely, ovšem opět při okrajové části. Obdobným umístěním v přední části stavební parcely se vyznačuje i tradiční přízemní dům na území Moravy, třebaže v některých případech je okapová orientace jen dojmová vlivem zastřešení zakrývající též vjezd do dvora.

Obsah: Tradiční dům a jeho umístění na stavební parcele Umístění chalupy na stavební parcele Nevhodné umístění novostavby domu a chalupy Dům a chalupa - vhodné umístění nové stavby

Tradiční dům a jeho umístění na stavební parcele

Pro srovnání se současnou výstavbou je velmi důležité si uvědomit nejen základní historickou pozici obdélného domu kolmou k návsi nebo k cestě, ale zejména jeho umístění v rámci šířkového rozměru parcely.

Nevhodné umístění domu uprostřed stavební parcely
(kresba J. Škabrada)

Rodinný dům nevhodně umístění mezi usedlosti

Při nejobvyklejší šířce parcely kolem dvaceti metrů, která se velmi podobá dnes běžným šířkám, byl dům situován nikoliv uprostřed jako dnes, ale zásadně při kraji, aby před podélnou stranou se vstupem zůstala co největší plocha dvora. Na sousední parcele byla situace stejná, a tak se do sousedova dvora obracel dům vždy svou zadní podélnou stěnou. Nevedla sem žádná okna, takže dům nenarušoval sousedovo soukromí a vzhledem k převažující přizemní zástavbě se sedlovými střechami ani příliš nestínil (lit. 011: J. Škabrada, str. 223).

Umístění chalupy na stavební parcele

Tento princip patřil ve struktuře naší tradiční venkovské zástavby k vůbec nejdůležitějším. Dobrovolně se jej nezbavoval nikdo a proto najdeme u nás podélně při cestě bez uzavřených dvorků jenom ty nejchudší chalupy, na něž při postupném doplňování zástavby zbyly pouze nevhodné pozemky, zpravidla za vsí blízko přístupových cest (lit. 011: J. Škabrada, str. 223).

Na Moravě vyhlíží situace jinak jenom napohled, umístění domů je u širokých parcel sice podélné a propojené do souvislého řadového systému, ale problém dvorků a jejich vzájemného odclonění je řešen stejně pomocí úhlového systému. U úzkých parcel je podélná dispozice objektu dokonce jen dojmová, podmíněná souvislým řadovým systémem a řešená společnou podélnou střechou nad přední obytnou místností a vjezdem do dvora. Vlastní dům je k uliční frontě kolmý (lit. 011: J. Škabrada, str. 223).

Nevhodné umístění novostavby domu a chalupy

Situování v současné době dosud nejobvyklejšího půdorysného čtverce nového vesnického domku navíc s neopodstatněnou střechou malého sklonu do středu parcely vychází při srovnání s tradiční výstavbou ve všech možných ohledech hůře. Koncentrovaná a vůči okolí zpravidla převýšená novostavba své nižší předchůdce sice přehlíží, avšak intimita v domě a na pozemku neexistuje. Nesmíme ale zapomenout na důležitou věc: nevýhodami oplývající čtvercový dům uprostřed parcely si iniciativně nevymysleli stavebníci, ale vyplývá do značné míry z ustanovení stavební legislativy o odstupových vzdálenostech od sousedních parcel a objektů (lit. 011: J. Škabrada, str. 223).

Dům a chalupa - vhodné umístění nové stavby

Za vhodné umístění novostavby domu nebo chalupy v prostředí historické vesnice považujeme takové, které v plné míře vychází z charakteru tradiční zástavby konkrétní lokality. To znamená, že respektuje a rozvíjí historickou půdorysnou osnovu vesnického sídla včetně převažujícícho způsobu umístění obytných staveb. V případě umístění nové stavby v proluce stávající zástavby je vhodné, aby novostavba vycházela co do umístění a tvaru z půdorysné stopy zaniklé stavby sloužící stejnému účelu (tj. v případě domu bydlení). Mimo zastavěné území je vhodné situovat novostavby přednostně do lokalit, které byly již dříve zastavěny. Umístění staveb ve volné krajině nesmí být v rozporu s požadavky územního plánování (typická struktura osídlení území apod.), ochrany přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo přírodní parky) ani památkové péče (krajinné památkové zóny, ochranná pásma památkových rezervací a zón). (MaČe, koncept).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Umístění domu či chalupy na stavební parcele © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz