OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKY > VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
VPZ DRAHENICE-RAČANY (Drahenitz-Raczan) 1830

Podkladová data © Ústřední archív zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze

   © ČÚZK