Raabizační vesnice

Vesnice založené ve 3/4 18. století

Stránka o raabizačních vesnicích založených v odbobí pozemkové reformyK zakládání raabizačních vesnic došlo za vlády Marie Terezie na počátku poslední čtvrtiny 18. století. V rámci rabizace bylo v Čechách založeno více než sto vesnic a obdobný počet byl založen i na Moravě.

Obsah: Raabizace - poddanská a pozemková reforma Robota a selské bouře - rušení panských dvorů Rozprodání panského dvora a rozparcelování půdy Jmenný rejstřík raabizačních vesnic

Raabizace

Raabizací nazýváme poddanskou a pozemkovou reformu pojmenovanou podle jejího iniciátora - dvorního rady F. A. Raaba.

Podnětem k zahájení reformy byla neefektivnost zemědělského hospodaření na vrchnostenských dvorech, které byly odkázány na neproduktivní robotní praci svých poddaných.

Robota a selské bouře

V reakci na tuto skutečnost došlo od roku 1775 ke zrušení dvorů na všech bývalých jezuitských i komorních a městských panstvích.

Cílem pozemkové a současně i poddanské reformy byla především snaha zvýšit produktivitu zemědělské výroby a současně upustit od rozsáhlých robotních povinností vyvolávajících v tomto období již značné selské bouře. Nejvíce raabizačních vesnic vzniklo právě v blízkosti ohnisek těchto bouří, zejména pak ve východních Čechách.

Rozprodání dvora a rozpracelování půdy

Zrušené panské dvory byly rozprodány či pronajaty a jejich pozemky rozparcelovány, a to zpravidla mezi poddané. Na nátlak feudální vrchnosti byly raabizační reformy císařem Josefem II. pozastaveny a některá města nebo panství raabizaci odmítla již z počátku.

Jmenný rejstřík raabizačních vesnic

Přestože za určující je nezbytné považovat historické souvislosti spočívající ve vazbě na bývalé panství i charakteristické půdorysné uspořádání, mohou na založení vesnic v období raabizace přímo či nepřímo poukazovat i jejich názvy.

V rejstříku jmen lze častěji vysledovat přívlastek Nový nebo Nová. S raabizací přímo souvisí název obce Tereziny Dary (k reformě došlo za vlády Marie Terezie) a Ráby (pojmenované na počest jejího reformátora).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Raabizační vesnice © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz