UNESCO – Světové přírodní a kulturní dědictví

UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Byla založena roku 1945 nedlouho po skončení II. světové války v reakci na její tragické události. Světově proslulá zkratka je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, anglicky United Nations (Organization).

Sídlo UNESCO v Paříži
Model vítězného návrhu budov organizace UNESCO. Na projektu se podíleli architekti M. Breuer, B. Zehrfuss a P. L. Nervi. FRANCIE, Paříž. Foto © MaČe, NPÚ, 2011

Historie UNESCO

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu byla založena roku 1945 nedlouho po II. světové válce znamenající velký počet lidských obětí, utrpení i dosud nebývalých ztrát na světovém kulturním dědictví lidstva. Roku 1972 byla na generální konferenci UNESCO ve Stockholmu jednomyslně schválena mezinárodní Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, ze které pro smluvní státy vyplývá povinnost zajistit označení a zabezpečit ochranu kulturních a přírodních památek světového dědictví UNESCO ponejvíce z vlastních prostředků.

Na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví byl také ustaven Výbor pro světové dědictví, který spravuje a publikuje aktuální Seznam světového dědictví evidující veškeré památky světového dědictví. Vedle tohoto seznamu spravuje v současné době Výbor pro světové dědictví rovněž Seznam světového dědictví v ohrožení, soupis nehmotného kulturního dědictví s názvem Mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva a udílí cenu Paměť světa.

Organizační struktura

Organizace UNESCO má sídlo v hlavním městě Francie – Paříži, nedaleko proslulé Eiffelovy věže. V současnosti je členem 195 členských zemí. Organizační členění tvoří Generální konference , Výkonná rada a Sekretariát.

Nejvyšším orgánem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu je Generální konference, přijímající mezinárodní smlouvy, deklarace a doporučení. Mezinárodní smlouvy se po ratifikaci smluvních stran stávají závaznými, deklarace a doporučení jsou nezávazného charakteru. Na plnění programu přijatého Generální konferencí dohlíží Výkonná rada. Správní složkou organizace je sekretariát v čele s generálním ředitelem. Poradním orgánem organizace v oblasti památkové péče je ICOMOSMezinárodní rada pro památky a sídla.

Poslání a cíle organizace

Hlavním posláním organizace UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením vzájemné spolupráce států v oblastech výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidskému životu, právu a právnímu řádu. Mezi hlavní oblasti zájmu Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu patří vzdělání v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd, stejně jako rozvoj kultury, vzájemné komunikace a výměny informací mezi jednotlivými národy. Organizace podporuje projekty zahrnující šíření gramotnosti a vzdělanosti, propagující nezávislost médií, svobodu tisku a ochrany lidských práv. Dále podporuje regionální projekty, zachování kulturní rozmanitosti světa a mezinárodní spolupráci v oblasti kulturního a přírodního dědictví.

Centrum UNESCO v Paříži
Přízemí hlavní budovy UNESCO, sloužící mimo jiné jako výstavní prostory, archív a knihovna. FRANCIE, Paříž. Foto © MaČe, NPÚ, 2011

Členství a UNESCO v ČR

Česká republika je členem organizace UNESCO od samého založení, neboť tehdejší Československo patřilo k zakládajícím členům organizace. K mezinárodní Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví přijaté ve Stockholmu roku 1972 se Česká republika však připojila až po sametové revoluci roku 1990.

V současnosti má Česká republika Stálou misi při UNESCO a také Českou komisi pro UNESCO, která zprostředkovává mezinárodní styk mezi národními institucemi, odborníky a touto organizací. Spolupráce České republiky spadá pod gesci Ministerstva kultury České republiky (MK ČR).

Památky světového dědictví

Památkami SD UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na oficiálním Seznamu světového dědictví (dále jen Seznam památek), který spravuje Výbor pro světové dědictví.

Společnou charakteristikou památek je jejich výjimečná světová hodnota,pro kterou má jejich zachování mimořádný význam pro budoucnost lidstva. Tento význam je deklarovaný nejen společenským zájmem, ale i přijatými mezinárodními smlouvami.

Vedle výjimečné přírodní nebo kulturní hodnoty světového významu je samozřejmě zohledňována i řada dalších faktorů. Za všechny jmenujme především snahu pokrýt celou šíři přírodního a kulturního bohatství naší planety včetně druhové nebo typové rozmanitosti.

Seznam památek UNESCO na území České republiky je uveden na stránce Památky UNESCO ČR.

Nominace a indikativní seznam

Na zařazení do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví mohou být nominovány pouze území, lokality nebo stavby, na které se v dané zemi vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo památkové ochrany (např. z vesnických a městských sídel pouze památkové rezervace, ze staveb pouze národní kulturní památky atd.).

Každá členská země má zpravidla zpracován svůj indikativní seznam, obsahující přehled kulturních a přírodních památek určených pro nominaci k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Pod stejným názvem, rozsahem a zařazením lze danou hmotnou nebo nehmotnou věc nebo soubor věcí nominovat pouze jednou.

Autor textu a fotodokumentace kapitole UNESCO © Martin Čerňanský

Přejít nahoru