Kachle na stavbu kachlových kamen – keramické kachle na středověká kachlová kamna

Kachle jsou duté, vyduté nebo hladké keramické tvarovky používané pro stavbu kachlových kamen. Jejich velikost, tvar, profilace nebo výzdoba je určující pro podobu i datování kachlových kamen.

Materiál pro výrobu keramických kachlů a tvarovek

Na výrobu keramických kachlů používaných na stavbu kachlových kamen je užíváno nehořlavého materiálu – jílovité hlíny, která byla před vypálením zbavena kamenů a dále náležitě zpracována.

Výroba kachlů a tvarovek pro kachlová kamna

Starší středověké kachle vyráběli hrnčíři a mladší typy novověkých kachlů zpravidla specializovaní kamnáři. Vedle základního tvaru kachlů byly vyráběny rovněž speciální tvarovky (římsové, rohové, ukončující apod.) a zdobné kamnářské doplňky.

Duté středověké kachle

Středověké typy kachlů používané od 13. století pro stavbu kachlových kamen byly většinou nádobkové nebo komorové, tj. dutého tvaru.

Reliéfní a malované gotické kachle

Kachle gotických kamen měly vnější nepolévanou plochu často zdobenou plastickým reliéfem zobrazujícím řadu nejrůznějších motivů. Nejčastěji se jednalo o ozdobné kachle s biblickými nebo rytířskými výjevy, motivy gotické kružby nebo zemských znaků apod.. Tyto kachle mohly být v některých případech zdobeny i malbou – malované kachle.

Polévané renesanční a barokní kachle

Na konci 15. století se objevuje barevně polévaný kachel s doznívající gotickou výzdobou střídanou výrazově renesančními typy kachlů. Polévanou technikou se vyznačují i velké a zpravidla jednobarevné barokní kachle náročné profilace, která je určující pro podobu barokních kachlových kamen dosahujících často nebývale vysoké výtvarné úrovně.

Kamna ze středověkých kachlů

Se středověkými typy kachlů se ovšem v lidovém prostředí nesetkáme, protože k uplatnění kachlových kamen ve světnici venkovského domu nebo chalupy dochází až mnohem později. Celá středověká kachlová kamna se u nás bohužel nedochovala ani v prostředí nejvyšších společenských vrstev.

Archeologické nálezy kachlů a rekonstrukce kamen

Pro poznání středověkých kachlových kamen jsou proto rozhodující archeologické nálezy jednotlivých kachlů nebo alespoň jejich úlomků. Na základě těchto nálezů může docházet k rekonstrukcích gotické podoby kachlových kamen.

Ploché novověké kachle

Od 2. poloviny 16. století a zejména v průběhu 17. století jsou středověké kachle postupně nahrazovány tvarově odlišnými typy mladších novověkých kachlů. V souvislosti s tímto samozřejmě dochází k celkové proměně vnějšího výrazu kachlových kamen.

Oproti starším gotickým nebo barokním kamnům je výraz klasicistních nebo mladších kamen i nastupujících sporáků nepoměrně prostší, určovaný právě použitím plochých moderních kachlů bez náročné výzdoby.

Autor textu a fotky k heslu Keramické kachle pro stavbu kachlových kamen © Martin Čerňanský